مدیریت و توسعه ورزش

ارسال های اخیر

 • رویدادهای ویژه ورزشی به عنوان ابزاری برای پارادیپلماسی مناطق مرزی استان کرمانشاه 

  قادری, ساحل؛ ملائی, مینا؛ سیمبر, رضا؛ فتاحی, صادق (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-09-23)
  هدف: پژوهش حاضر رویدادهای ویژه ورزشی را به عنوان ابزاری برای پارادیپلماسی در مناطق مرزی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار داده است.روش شناسی: روش پژوهش حاضر کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد است. ابزار جمع آوری داده‌ها در این ...

 • طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران 

  سوری, ابوذر؛ همتی نژاد, مهرعلی؛ بنار, نوشین (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-12-22)
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان ...

 • طراحی مدل نقش ورزش، در صلح جهانی 

  همتی نژاد طولی, محمد؛ شفیعی, شهرام؛ همتی نژاد, مهرعلی؛ تسلیمی, زهرا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-09-23)
  هدف:  هدف پژوهش طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی بود.روش‌شناسی: در این روش تحقیق کیفی، برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از روش داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. جامعه ...

 • اصطلاح‌شناسی «سواد جسمانی» 

  حلاجی, محسن (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-09-23)
  هدف: علم اصطلاح‌شناسی حوزه میان رشته‌ای و فرارشته‌ای علم است که با مفاهیم و بازنمودهای آن (اصطلاحات، نمادها و ...) سروکار دارد. هدف از این مقاله واکاوی اصطلاح Physical Literacyبه منظور معرفی بهترین معادل فارسی برای آن ...

 • شناسایی مصادیق استثمار در ورزش حرفه‌ای 

  افروزه, محمد صادق (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-06-22)
  ورزش حرفه‌ای با رویکردی بازارگرایانه علاوه بر مزایای اجتماعی گاهی در برخی جنبه‌ها به استثمار وزشکاران پرداخته‌ است. هدف این تحقیق شناسایی مصادیق استثمار ورزشکاران توسط باشگاه‌ها و فضای کلی ورزش بود. روش تحقیق کیفی که با ...

 • پیش بینی موفقیت باشگاه‌های فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا 

  سهیلی, بهزاد؛ عبدالملکی, حسین؛ بابایی, مهدی (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-06-22)
  هدف: در ورزش حرفه‌ای پیش‌بینی عوامل موفقیت بسیار حیاتی و مهم است. عدم موفقیت تیم‌ها در لیگ‌ها به عنوان یک مسئله همیشگی و کسب مقام به عنوان یک چالش برای همه باشگاه‌ها مطرح بوده است؛ و مدیران، مسولین، فدراسیون‌های ورزشی و ...

 • تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان 

  نیک نهاد, صفورا؛ شعبانی بهار, غلامرضا؛ هنری, حبیب؛ شهلایی, جواد (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-04-21)
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی با نقش میانجی قلدری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است.روش‌شناسی: روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) بوده و از منظر روش گرد‌آوری داده‌ها توصیفی ...

 • تعامل ورزش‌های الکترونیک و بازاریابی ورزشی: مفاهیم نظری و کاربردهای پژوهشی 

  عسگری گندمانی, زهرا؛ الهی, علیرضا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-04-21)
  هدف: هدف این مقاله بررسی مفاهیم نظری و کاربردهای ورزش‌های الکترونیک در بازاریابی ورزشی است.روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه ورزش‌های الکترونیک به منظور ارائه پیوستار کامل در مورد این حوزه ...

 • تبیین بهره‌وری باشگاه‌های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات 

  جعفری ظفرابادی, سیروس؛ صادقی بروجردی, سعید؛ صابونچی, رضا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-09-23)
  هدف: تبیین بهره‌وری باشگاه‌های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات هدف اصلی تحقیق بود.روش­‌شناسی: روش پژوهش گرندد­تئوری با رویکرد گلیزر می­ باشد. جامعه آماری صاحب­نظران (اساتید مدیریت ورزشی) بودند. روش نمونه­‌گیری ...

 • شناسایی وتحلیل مهم‌ترین شاخص‌های برانگیزاننده هزینه‌کرد ورزشی(زمان و پول) 

  احمدی, نگین؛ سیدعامری, میرحسن (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-09-23)
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های برانگیزاننده هزینه‌کرد ورزشی(زمان و پول) در بین شهروندان ارومیه بود.روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با ترکیبی از روش‌های کمی با پرسشنامه و کیفی به شکل مصاحبه ...

 • طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC 

  عمادی, سمیه؛ جباری, غلامرضا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-04-21)
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال کشور با رویکرد BSC بود. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) ...

 • ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌ سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران 

  رستمی, هشام؛ شفیعی, شهرام؛ همتی نژاد, مهرعلی؛ رمضانی نژاد, رحیم (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2022-10-23)
  هدف: هدف این پژوهش ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام گرفته است. ...

 • ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران 

  صدیق, سلمان؛ همتی نژاد, مهر علی؛ شفیعی, شهرام؛ قلی زاده, محمدحسن (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-04-21)
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد صاحب‌نظر در زمینه مدیریت و توسعه صنعت ورزش بود (مدیران، اساتید، ...

 • امکان‌سنجی توسعه ورزش‌های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب‌وکار و اشتغال‌زایی 

  بنار, نوشین؛ سعیدی, فاطمه؛ خسروی اقدم, آذر (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-01-21)
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی امکانسنجی توسعه ورزش‌های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب‌وکار و اشتغال‌زایی بوده است.روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده ...

 • ارایه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه‌ی صنعت ورزش ایران 

  صدیق, سلمان؛ همتی نژاد, مهر علی؛ شفیعی, شهرام (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-06-22)
  هدف:  هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می ­باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد صاحب­نظر در زمینه مدیریت و توسعه صنعت ورزش بود (مدیران، اساتید، ...

 • ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران 

  رستمی, هشام؛ شفیعی, شهرام؛ همتی نژاد, مهرعلی؛ رمضانی نژاد, رحیم (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-04-21)
  هدف: هدف این پژوهش ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام گرفته است. ...

 • ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستم توسعه ی بسکتبال در ایران 

  بهمئی, شاهرخ؛ رمضانی نژاد, رحیم؛ گوهررستمی, حمیدرضا؛ ملتفت, حسین (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-01-21)
  هدف:  هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، مربیان ...

 • تدوین الگوی مفهومی توسعۀ ورزش کارگری کشور 

  رمضانی نژاد, رحیم؛ پهلوان, حجت؛ نادری نسب, مهدی (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2022-07-23)
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش کارگری در ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، ...

 • تحلیل منظر های توسعه کار آفرینی و اشتغال در ورزش پرورشی و پایه کشور 

  دهقان, مصطفی؛ شفیعی, شهرام (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2022-04-21)
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی فرصت ها، چالش‌ها، و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در ورزش پرورشی و پایه بود.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع هدف کاربردی بوده و به روش توصیفی پیمایشی انتخاب شد. جامعه آماری را کلیه افراد صاحب ...

 • طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت‌ بدنی دانشگاه‌ های پیام‌ نور ایران 

  ارزشمند, منصوره؛ نادریان, مسعود؛ صفانیا, علی محمد؛ فراهانی, ابوالفضل (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2022-04-21)
  هدف: هدف از این تحقیق طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام‌نور ایران کشور بوده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این ...

View more