نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorتن‌ساز, فروغfa_IR
dc.contributor.authorنعمت‌طاووسی, محترمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:01:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:01:24Z
dc.date.available1399-07-09T01:01:24Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:01:24Z
dc.date.issued2011-05-22en_US
dc.date.issued1390-03-01fa_IR
dc.date.submitted2017-10-17en_US
dc.date.submitted1396-07-25fa_IR
dc.identifier.citationتن‌ساز, فروغ, نعمت‌طاووسی, محترم. (1390). رابطه فراشناخت و عملکرد در درس متون تخصصی. پژوهش در برنامه ریزی درسی, 7(2), 42-52.fa_IR
dc.identifier.issn2676-3281
dc.identifier.issn2676-5179
dc.identifier.urihttp://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534196.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/190506
dc.description.abstractهدف این پژوهش بررسی تأثیر فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی در درس متون تخصصی بود. بدین منظور پس از انجام آزمون نهایی در این درس از میان 128 دانشجوی 4 کلاس درس متون تخصصی 32 نفر که بالاترین و 32 نفر که پایین‌ترین نمره‌ها را کسب کرده بودند انتخاب شدند و از نظر سطوح مهارت‌های فراشناختی مورد مقایسه قرار گرفتند. در این پژوهش مهارت‌های فراشناختی به‌عنوان متغیر مستقل، عملکرد تحصیلی به‌عنوان متغیر وابسته و جنس به‌عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از اجرای آزمونهای آماری نشان دادند که بین دو گروه دارای عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف از لحاظ سطوح فراشناختی تفاوت وجود دارد. افزون بر این نتایج دو گروه در هر یک از خرده‌مقیاس‌های آگاهی، راهبردشناختی، برنامه‌ریزی و خودبازبینی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتندfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با همکاری (انجمن مطالعات برنامه درسی ایران)fa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش در برنامه ریزی درسیfa_IR
dc.relation.ispartofResearch in Curriculum Planningen_US
dc.subjectفراشناختfa_IR
dc.subjectعملکرد تحصیلیfa_IR
dc.subjectآگاهیfa_IR
dc.subjectراهبرد شناختیfa_IR
dc.subjectبرنامه‌ریزیfa_IR
dc.subjectخودبازبینیfa_IR
dc.titleرابطه فراشناخت و عملکرد در درس متون تخصصیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوبfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage42
dc.citation.epage52


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد