نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاقبال, فرزانهfa_IR
dc.contributor.authorسیادت, سید علیfa_IR
dc.contributor.authorیارمحمدیان, محمد حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:00:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:00:03Z
dc.date.available1399-07-09T01:00:03Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:00:03Z
dc.date.issued2009-03-21en_US
dc.date.issued1388-01-01fa_IR
dc.date.submitted2017-10-17en_US
dc.date.submitted1396-07-25fa_IR
dc.identifier.citationاقبال, فرزانه, سیادت, سید علی, یارمحمدیان, محمد حسین. (1388). ارزیابی توانمندسازها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بهره‌گیری از الگوی سرآمدی سازمانی. پژوهش در برنامه ریزی درسی, 1(21), 137-152.fa_IR
dc.identifier.issn2676-3281
dc.identifier.issn2676-5179
dc.identifier.urihttp://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534129.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/190041
dc.description.abstractتوانمندسازی در مدیریت راهکار مهمی برای تغییر است که با هدف بهبود توانایی فردی و سازمانی اجرا می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت توانمندسازها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی سرآمد سازمانی بوده است. این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بوده که به‌صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل32 نفر از مدیران ستادی و معاونان آنها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1386 بود که به‌صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه الگوی سرآمد سازمانی با 26 گویه بود که ضریب پایایی آن 97/0 به‌دست آمد. داده‌های پژوهش براساس 5 معیار مربوط به توانمندسازها جمع‌آوری شد، سپس تحلیل داده در سطح آمار توصیفی انجام گرفت و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار سرآمد سازمانی امتیاز هر کدام از عناصر مربوط به حوزه توانمندسازها براساس منطق رادار محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه معیارهای رهبری (60 درصد)، خط‌مشی و استراتژی (80 درصد)، کارکنان (60 درصد)، منابع و شرکاء (50 درصد) و فرآیندها (60 درصد) امتیاز و در مجموع از نظر معیار توانمندسازها، 238 امتیاز را به خود اختصاص داده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با همکاری (انجمن مطالعات برنامه درسی ایران)fa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش در برنامه ریزی درسیfa_IR
dc.relation.ispartofResearch in Curriculum Planningen_US
dc.subjectتوانمندسازهاfa_IR
dc.subjectالگوی سرآمدی سازمانیfa_IR
dc.titleارزیابی توانمندسازها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بهره‌گیری از الگوی سرآمدی سازمانیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume1
dc.citation.issue21
dc.citation.spage137
dc.citation.epage152


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد