نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرباطی, افشینfa_IR
dc.contributor.authorدوران-دلوین, آنیکfa_IR
dc.contributor.authorدانورس, فرانسیسfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:59:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:59:20Z
dc.date.available1399-07-09T00:59:20Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:59:20Z
dc.date.issued2014-03-21en_US
dc.date.issued1393-01-01fa_IR
dc.date.submitted2017-10-17en_US
dc.date.submitted1396-07-25fa_IR
dc.identifier.citationرباطی, افشین, دوران-دلوین, آنیک, دانورس, فرانسیس. (1393). ترازنامۀ شایستگی‌ها: برنامه‌ای آموزشی جهت افزایش خودشناسی و خودکارآمدی اجتماعی کارکنان شرکت ایران خودرو. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 15(58), 30-39.fa_IR
dc.identifier.issn2676-3303
dc.identifier.issn2676-5128
dc.identifier.urihttp://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533939.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/189783
dc.description.abstractاین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی ترازنامۀ شایستگی‌ها بر خودشناسی و خودکارآمدی اجتماعی کارکنان شرکت ایران خودرو انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه‌آزمایشی بوده که از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه استفاده می‌کرد. نمونۀ 62 کارگر خط مونتاژ، 32 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه ـ از کارکنان کارخانۀ ایران خودرو بود که با شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودشناسی (گودرون، برنود و لوموان، 2001)، مقیاس خودکارآمدی اجتماعی (اسمیت و بتز، 2000) و ترازنامۀ شایستگی‌ها (قانون کار فرانسه، 1991) بود. پس از اجرای هر دو مقیاس در مرحله پیش‌آزمون، برنامه مداخله انجام شد و متعاقب آن همان مقیاس‌ها مجدداً در مرحله پس‌آزمون اجرا شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ افزایش معنی‌دار خودشناسی و خرده‌مقیاس‌های آن و خودکارآمدی اجتماعی در پس‌آزمون بود (01/0>P < /span>). با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که ترازنامۀ شایستگی‌ها با وجود تفاوت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بین کشورها در ایران نیز اثربخش است. از این‌رو، به سازمان‌ها و مراکز صنعتی پیشنهاد می‌شود از این برنامه برای افزایش خودشناسی و خودکارآمدی اجتماعی کارکنان خود استفاده کنند.fa_IR
dc.format.extent207
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهانfa_IR
dc.relation.ispartofدانش و پژوهش در روان شناسی کاربردیfa_IR
dc.relation.ispartofKnowledge & Research in Applied Psychologyen_US
dc.subjectترازنامۀ شایستگی‌هاfa_IR
dc.subjectخودشناسیfa_IR
dc.subjectخودکارآمدی اجتماعیfa_IR
dc.titleترازنامۀ شایستگی‌ها: برنامه‌ای آموزشی جهت افزایش خودشناسی و خودکارآمدی اجتماعی کارکنان شرکت ایران خودروfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدکتری روان‌شناسی کار و سازمان از دانشگاه لیل فرانسهfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد روان‌شناسی اجتماعی و کار و سازمان دانشگاه لیل فرانسهfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لیل فرانسهfa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue58
dc.citation.spage30
dc.citation.epage39


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد