نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقاسمی, یارمحمدfa_IR
dc.contributor.authorکمربیگی, خلیلfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:55:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:55:41Z
dc.date.available1399-07-09T00:55:41Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:55:41Z
dc.date.issued2017-06-22en_US
dc.date.issued1396-04-01fa_IR
dc.date.submitted2018-10-08en_US
dc.date.submitted1397-07-16fa_IR
dc.identifier.citationقاسمی, یارمحمد, کمربیگی, خلیل. (1396). بازسازی معنایی نزاع بین‌فردی درمیان محکومان نزاع. مجلة مطالعات اجتماعی ایران, 11(2), 98-119.fa_IR
dc.identifier.issn3653-2008
dc.identifier.urihttp://www.jss-isa.ir/article_32774.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/188491
dc.description.abstractپژوهش حاضر با هدف بازسازی معنایی نزاع بین فردی درمیان محکومان نزاع دراستان ایلام، با استفاده از روش نظریة زمینه ای انجام گرفته است. مسئلة تحقیق این است که چگونه میتوان از نزاع بین فردیی بازسازی معنایی ارائه داد. پروندة منازعان دستگیرشده یا مراجعان به کلانتریهای شهر ایلام بخشی از جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است. درکنار آن، با شش نفر از فرماندهان و افسران شاغل در کلانتریها نیز مصاحبه صورت گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند یا نمونه گیری نظری بوده است. در فرآیند تحلیل دادهها، از روشهای معمول کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. به این منظور، هشت مقولة اصلی شناسایی شد که بی سازمانی اجتماعی مقولة مرکزی است. مطابق این نظریه، تجربة مدرنیتة بیقواره ساختار جامعة پیشینِ انتظام یافته برپایة کنترل غیررسمی را با آشفتگی مواجه کرده استfa_IR
dc.format.extent251
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن جامعه‌شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجلة مطالعات اجتماعی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Iranian Social Studiesen_US
dc.subjectنزاعfa_IR
dc.subjectنزاع بین‌فردیfa_IR
dc.subjectنظریة زمینه ­ایfa_IR
dc.subjectبی­ سازمانی اجتماعیfa_IR
dc.subjectایلامfa_IR
dc.titleبازسازی معنایی نزاع بین‌فردی درمیان محکومان نزاعfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ایلامfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی و رئیس گروه تحقیق و پژوهش ادارة کل آموزش‌وپرورش استان ایلامfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage98
dc.citation.epage119


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد