نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorابراهیمی, امرالهfa_IR
dc.contributor.authorامامی, زهراfa_IR
dc.contributor.authorکلانتر معتمدی, سید محمد حسنfa_IR
dc.contributor.authorنصیری ده سرخی, حمیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:47:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:47:54Z
dc.date.available1399-07-09T00:47:54Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:47:54Z
dc.date.issued2016-12-21en_US
dc.date.issued1395-10-01fa_IR
dc.date.submitted2017-04-23en_US
dc.date.submitted1396-02-03fa_IR
dc.identifier.citationابراهیمی, امراله, امامی, زهرا, کلانتر معتمدی, سید محمد حسن, نصیری ده سرخی, حمید. (1395). پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, 11(42), 27-36.fa_IR
dc.identifier.issn2008-0824
dc.identifier.urihttps://jtbcp.riau.ac.ir/article_1034.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/185690
dc.description.abstractبیماریهای عروق کرونر قلب و مرگ و میر حاصل از آن رو به افزایش و مهم ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی در ایران است. نقش عوامل روان شناختی مثبت به عنوان تعدیل کننده درسیر بیماری و بهبودی جای بحث است. هدف پژوهش حاضر، بررسی برخی  عوامل آسیب شناختی مثبت دربرخی شاخص های بهبودی بعد از عمل قلب بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 43 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب جماران تهران جهت انجام عمل جراحی قلب به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر بخشودگی بین فردی، نگرشهای ناکارآمد، افسردگی، اضطراب  استرس و شاخص بهبودی بیماران قلبی، قبل و سه ماه بعد از عمل قلب باز مورد آزمون قرار گرفتند.تحلیل رگرسیون، نشان داد که نگرشهای ناکار آمد با افزایش نمرات افسردگی، افزایش نمرات بخشودگی با کاهش افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی دارد. همچنین از سه خرده مقیاس بخشودگی، کنترل رنجش با هر سه متغیر افسردگی، اضطراب، استرس و مولفه ی درک واقع بینانه فقط با متغیر اضطراب رابطه ی معکوس معناداری نشان داد. به علاوه، بخشودگی و نگرشهای ناکارآمد     می توانند با واسطه گری نمرات افسردگی، اضطراب و استرس، پیش بینی کننده ی تب، درد و تنگی نفس بعد از عمل جراحی باشند. به نظر می رسد عوامل روان شناختی درسیر بهبودی بیماریهای قلبی موثر است و در این بین بخشودگی، عامل موثر بر وضعیت سلامت روان و در این مسیر سلامت روان بر اساس شاخص های استرس، اضطراب و افسردگی در سیر بهبودی بیماران قلبی اثر می­گذارد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.publisherRudehen Islamic Azad Universityen_US
dc.relation.ispartofاندیشه و رفتار در روان شناسی بالینیfa_IR
dc.relation.ispartofThoughts and Behavior in Clinical Psychologyen_US
dc.subjectبیماری قلبیfa_IR
dc.subjectبخشودگیfa_IR
dc.subjectنگرش‌های ناکارآمدfa_IR
dc.subjectاسترسfa_IR
dc.subjectاضطرابfa_IR
dc.subjectافسردگیfa_IR
dc.titleپیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلبfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدپارتمان روانپزشکی مرکز تحقیقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدپارتمان روان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (اصفهان) تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدپارتمان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدپارتمان روانپزشکی، مرکز تحقیقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue42
dc.citation.spage27
dc.citation.epage36


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد