نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبهرامی, مهساfa_IR
dc.contributor.authorمرادخانی, شهابfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:47:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:47:10Z
dc.date.available1399-07-09T00:47:10Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:47:10Z
dc.date.issued2019-06-22en_US
dc.date.issued1398-04-01fa_IR
dc.date.submitted2018-04-20en_US
dc.date.submitted1397-01-31fa_IR
dc.identifier.citationبهرامی, مهسا, مرادخانی, شهاب. (1398). مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی. فناوری آموزش, 13(3), 793-806. doi: 10.22061/jte.2018.3542.1890fa_IR
dc.identifier.issn2008-0441
dc.identifier.issn2345-5462
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3542.1890
dc.identifier.urihttp://jte.sru.ac.ir/article_863.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/185432
dc.description.abstractهدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل گوناگون فرسودگی شغلی دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی در ایران بود. برای بررسی این موضوع، از هر دو روش کمی و کیفی برای جمعآوری و تحلیل دادهها استفاده شد. دادههای کمی از طریق توزیع پرسشنامه مسلش در بین 180 معلم انگلیسی از هر دو بافت مدارس و آموزشگاهها جمعآوری شد. همچنین، دادههای کیفی از طریق برگزاری 10 مصاحبه انفرادی نیمه ساختار یافته با 5 دبیر از مدارس دولتی و 5 مدرس زبان از آموزشگاههای خصوصی گردآوری شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که مدرسان زبان در آموزشگاهها به صورت معناداری بیشتر از دبیران در مدارس دولتی احساس فرسودگی شغلی داشتند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبهها نشان داد شرایط اقتصادی، امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی، عدم انگیزه و نبود آرامش از دلایل مهم فرسودگی شغلی مدرسان زبان انگلیسی در آموزشگاهها هستند. همچنین، نبود انگیزه و گوناگونی در روند آموزش تنها دلایل فرسودگی شغلی دبیران مدارس دولتی تلقی شدند.fa_IR
dc.format.extent1179
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییfa_IR
dc.publisherShahid Rajaee Teacher Training Universityen_US
dc.relation.ispartofفناوری آموزشfa_IR
dc.relation.ispartofTechnology of Education Journal (TEJ)en_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3542.1890
dc.subjectفرسودگی شغلیfa_IR
dc.subjectمدارس دولتیfa_IR
dc.subjectآموزشگاه های خصوصی زبانfa_IR
dc.subjectآموزش زبان خارجیfa_IR
dc.subjectدبیران و مدرسان زبان انگلیسیfa_IR
dc.subjectآموزش زبان انگلیسیfa_IR
dc.titleمقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاهfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازیfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue3
dc.citation.spage793
dc.citation.epage806


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد