نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفرزانگان, زهرهfa_IR
dc.contributor.authorآستارایی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorفتوت, امیرfa_IR
dc.contributor.authorلکزیان, امیرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:35:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:35:38Z
dc.date.available1399-07-09T00:35:38Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:35:38Z
dc.date.issued2018-08-23en_US
dc.date.issued1397-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-01-31en_US
dc.date.submitted1396-11-11fa_IR
dc.identifier.citationفرزانگان, زهره, آستارایی, علیرضا, فتوت, امیر, لکزیان, امیر. (1397). ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک, 25(3), 63-78. doi: 10.22069/jwsc.2018.14524.2934fa_IR
dc.identifier.issn2322-2069
dc.identifier.issn2322-2794
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22069/jwsc.2018.14524.2934
dc.identifier.urihttp://jwsc.gau.ac.ir/article_4235.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/181076
dc.description.abstractسابقه و هدف: کادمیم یکی از متداول‌ترین آلاینده‌های زیست ‌محیطی است که می‌تواند اثر نامطلوبی بر روی همه ارگانیسم‌های زنده داشته باشد. از این رو یک روش پالایشی صحیح برای کاهش فراهمی فلز در خاک مورد نیاز است. از آنجا که نانومواد واکنش‌پذیری و ظرفیت جذب سطحی بیشتری نسبت به همان مواد در اندازه معمولی دارند، از این رو با گسترش کاربردهای مختلف نانوفناوری در زندگی بشر، ارزیابی کارایی نانوذرات در پالایش خاک‌های آلوده مورد توجه محققان قرار گرفت. با این حال تا کنون در مورد امکان تثبیت فلزات سنگین بوسیله نانوهیدروکسی‌آپاتیت (nHAP) در خاک‌های آهکی گزارشی منتشر نشده است. به این منظور آزمایش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد nHAP بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده طراحی شد.<br /> مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به‌صورت آزمایش فاکتوریل با 3 تکرار انجام شد. ابتدا خاک در سه سطح کادمیم (صفر، 20 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم خاک با استفاده از نمک کلرید کادمیم) آلوده و به مدت یک ماه در رطوبت 70 % ظرفیت زراعی نگهداری شد. سپس nHAP در سه سطح (صفر، 25/0 و 1 درصد) به نمونه‌های خاک اضافه شد. پس از 30 روز خواباندن، گونه‌بندی کادمیم با استفاده از عصاره‌گیری متوالی و قابلیت جذب کادمیم در خاک با عصاره‌گیر DTPA مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر nHAP در شدت پیوند کادمیم با خاک و تحرک کادمیم در خاک از نمایه تفکیک کاهش یافته (IR) و فاکتور تحرک استفاده گردید.<br /> یافته‌ها: نتایج نشان داد که کاربرد nHAP غلظت کادمیم را در بخش تبادلی و آلی کاهش و در بخش کربناتی بطور معنی‌داری افزایش داد اما بر مقدار کادمیم در بخش باقی‌مانده تاثیر معنی‌داری نداشت. نتایج استخراج کادمیم با DTPA نشان داد که در سطح 40 میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیم، کاربرد هر دو سطح nHAP غلظت کادمیم قابل جذب را بطور معنی‌داری کاهش داد. با افزایش مقدار مصرفی nHAP، کارایی آن در کاهش فراهمی کادمیم افزایش یافت. البته مقدار کاهش کادمیم قابل فراهم در خاک چشمگیر نبود. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش سطوح nHAP و کادمیم، مقدار IR افزایش یافت که افزایش IR بیانگر کاهش قابلیت استفاده و تحرک کادمیم در خاک است. کاربرد nHAP سبب کاهش معنی‌دار فاکتور تحرک یعنی موجب کاهش تحرک و خطر زیست‌ محیطی کادمیم گردید.<br /> نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان داشت که اگرچه کاربرد nHAP تا حدودی سبب تثبیت و کاهش تحرک کادمیم در خاک گردید، اما به نظر می‌رسد تاثیر nHAP بر کاهش فراهمی کادمیم چشمگیر نبود. لذا باید در مورد امکان استفاده این ماده در سطح گسترده و اقتصادی بودن کاربرد آن بررسی‌های بیشتر صورت پذیرد.fa_IR
dc.format.extent1469
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.publisherGorgan University Of Agricultural Sciencesen_US
dc.relation.ispartofمجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاکfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Water and Soil Conservationen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22069/jwsc.2018.14524.2934
dc.subjectخاکfa_IR
dc.subjectکادمیمfa_IR
dc.subjectگونه‌بندیfa_IR
dc.subjectنانوهیدروکسی‌آپاتیتfa_IR
dc.titleارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلودهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعلوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد ، گروه علوم خاک،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.citation.volume25
dc.citation.issue3
dc.citation.spage63
dc.citation.epage78


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد