مرور دوره 16, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • کانی‌شناسی رس؛ شاهدی برای تخریب اراضی شیب‌دار لسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  به‌منظور مطالعه رفتار کانی‌های رسی خاک در ارتباط با تغییر کاربری و تخریب اراضی، زمین‌های شیب‌دار حوزه آبخیز آق‌سو در شرق استان گلستان انتخاب گردید. کانی‌های غالب مواد مادری لسی را ایلیت و کلریت تشکیل می‌دهند. فراوانی ...

 • بررسی آماری برخی ویژگی‌های مورفومتری و عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش‌ها در حوضه آبخیز سجارود 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل پارامترهای فیزیکی، مورفولوژیکی و برخی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش‏ها در حوضه آبخیز سجارود، به‌منظور شناسایی بهتر دامنه رفتار توده‏های زمین لغزشی منطقه می‌باشد. در این پژوهش ابتدا براساس ...

 • تأثیر صفحات مستغرق و آب‌شکن در کنترل رسوب ورودی به آب‌گیر جانبی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  کنترل رسوب در آب‌گیرها همواره از مسایل پیچیده مهندسی رودخانه است. قسمت عمده جریان وارد شده به آب‌گیر از لایه‌های پایینی جریان در کانال اصلی که دارای غلظت بیشتری از رسوبات می‌باشد تأمین می‌گردد. در این تحقیق به‌طور هم‌زمان ...

 • مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص خشک‌سالی SPI 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  خشک‌سالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که در همه شرایط اقلیمی و در همه مناطق کره زمین به وقوع می‌پیوندد. پیش‌بینی خشک‌سالی نقش مهمی در طراحی و مدیریت منابع طبیعی، سیستم‌های منابع آب، تعیین نیاز آبی گیاه و... ایفا می‌نماید. ...

 • تخمین ضریب آب‌گذری دریچه‌های قطاعی با استفاده از روش جستجوی ژنتیکی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  دریچه‌های قطاعی یا شعاعی از جمله متداول‌ترین دریچه‌ها جهت کنترل دبی و تنظیم سطح آب می‌باشند. برای نیل به استفاده بهینه از این سازه و با توجه به پیشرفت‌های اخیر در طرح تنظیم خودکار جریان برای سرریز سدها و شبکه‌های انتقال، ...

 • ارزیابی روش‌های زمین آمار جهت تخمین هدایت الکتریکی و pH زه آب‌های آبراهه‌ای دشت همدان - بهار 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  در این پژوهش، با استفاده از روش‌های متفاوت زمین آماری مانند کریجینگ، حداقل انحناء، فاصله معکوس، همسایگی طبیعی، چندجمله‌ای موضعی و توابع پایه شعاعی، تغییرات مکانی مقادیر هدایت الکتریکی و pH آب‌های خروجی از چشمه‌ها، قنات‌ها ...

 • نقش مدیریت پوشش گیاهی بر میزان روانآب سطحی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک، استان گلستان) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  وجود پوشش گیاهی در هر منطقه سرعت جریان‌های سطحی را کاهش داده و سبب نفوذ بیشتر آب به داخل خاک می‌گردد. در نتیجه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش سیلاب‌های مخرب خواهد داشت. منطقه مورد مطالعه یکی از مناطق حساس به فرسایش است که ...

 • تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی ETM+ (مطالعه موردی: شمال آق‌قلا، استان گلستان) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  این پژوهش به‌منظور ارائه مدلی برای تهیه نقشه شوری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای ETM+ و مقادیر شوری در منطقه‌ای در شمال آق‌قلا در استان گلستان انجام شد. به این منظور تصاویر ماهواره‌ای مورد تصحیحات هندسی و ...

 • مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه‌بعدی پیرامون آب‌شکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2009-08-23)
  در این پژوهش به اندازه‌گیری آزمایشگاهی میدان جریان پیرامون قوس 90 درجه و قوس توأم با آب‌شکن T شکل مستقر در زاویه 75 درجه پرداخته شده است. آزمایش‌ها در یک کانال آزمایشگاهی با شعاع انحنای ملایم انجام گرفت. در اندازه‌گیری ...