نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسن زاده, عبداللهfa_IR
dc.contributor.authorفرامرزی, محبوبهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:10:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:10:13Z
dc.date.available1399-07-09T00:10:13Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:10:13Z
dc.date.issued2015-03-21en_US
dc.date.issued1394-01-01fa_IR
dc.identifier.citationحسن زاده, عبدالله, فرامرزی, محبوبه. (1394). ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، تعهد سازمانی و استرس ادراک شده در کارکنان نیروی انتظامی استان مازندران. نشریه علمی دانش انتظامی مازندران, 1394(20), 99-116.fa_IR
dc.identifier.urihttp://mazandaran.jrl.police.ir/article_14493.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/171275
dc.description.abstractپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، تعهد سازمانی و استرس ادراک شده در کارکنان نیروی انتظامی اجراء شده است. پژوهش حاضر در مقوله مطالعات توصیفی از نوع هم بستگی قرار می‎گیرد. بدین ترتیب، با توجه به پیشینه مطالعاتی موجود، در حوزه پژوهش حاضر فرضیه‌های زیر مطرح شدند: 1- بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تعهد سازمانی در کارکنان نیروی انتظامی رابطه معنی داری وجود دارد.2- بین پنج عامل بزرگ شخصیت و استرس ادراک شده در کارکنان نیروی انتظامی رابطه معنی داری وجود دارد.3- بین تعهد سازمانی و استرس ادراک شده در کارکنان نیروی انتظامی رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، از کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل شده است. حجم کل نمونه 240 نفر و در گروه مذکر 200 نفر و در گروه مونث 40 نفر بوده است. جهت اجرای پرسش نامه نیز از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری متغیرهای از پرسش نامه پنج عاملی نئو، پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسش نامه استرس ادراک شده استفاده شده است. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی مانند جداول، نمودارهای درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندار و همچنین روش های آماری استنباطی ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. در مجموع مشخص گردید که بین پنج عامل بزرگ شخصیت، تعهد سازمانی و استرس ادراک شده در کارکنان نیروی انتظامی رابطه معنی داری وجود دارد.fa_IR
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherفرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردیfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه علمی دانش انتظامی مازندرانfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly scientific specialization disciplinary science of Mazandaranen_US
dc.subjectپنج عامل بزرگ شخصیتfa_IR
dc.subjectتعهّد سازمانیfa_IR
dc.subjectاسترس ادراک شدهfa_IR
dc.subjectکارکنان نیروی انتظامیfa_IR
dc.subjectاستان مازندرانfa_IR
dc.titleارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، تعهد سازمانی و استرس ادراک شده در کارکنان نیروی انتظامی استان مازندرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدرون سازمانیfa_IR
dc.contributor.departmentبرون سازمانیfa_IR
dc.citation.volume1394
dc.citation.issue20
dc.citation.spage99
dc.citation.epage116


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد