نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفربودنیا, بابکfa_IR
dc.contributor.authorفرهنگی, علی اکبرfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی فر, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T00:07:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T00:07:38Z
dc.date.available1399-07-09T00:07:38Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T00:07:38Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2017-01-22en_US
dc.date.submitted1395-11-03fa_IR
dc.identifier.citationفربودنیا, بابک, فرهنگی, علی اکبر, سلطانی فر, محمد. (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند. مطالعات رسانه ای, 11(23435), 7-19.fa_IR
dc.identifier.issn2008-9619
dc.identifier.urihttp://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_11083.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/170301
dc.description.abstractهدف از مقاله حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند می‌باشد؛ برای تعیین شاخص‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه: هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه، روابط و گفتگو می‌باشد و برای بررسی ارزش ویژه برند از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل ساختار یافته‌ جدید بر اساس نظریه‌های فوق گردید؛ که درک ما را از رابطه‌ی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و ارزش ویژه‌ی برند افزایش خواهد داد. جمع‌آوری داده‌ها به سه روش: مصاحبه ساختار یافته، مشاهده مستقیم چند شبکه اجتماعی و پرسش‌نامه انجام پذیرفت. روش تحقیق ترکیبی (کیفی / کمی) جهت انجام روند تحقیق انتخاب گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای شبکه‌های اجتماعی فیسبوک که بصورت فعال به برند نایک واکنش نشان می‌دهند. و نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمایندگی از کل نمایندگی‌های این برند و توزیع پرسشنامه‌ای با 33 پرسش میان 384 نفر از خریداران این فروشگا‌ه‌ها انجام شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات مدل تحقیق از نرم‌افزارهای SPSS, LISREL و SMARTPLS با به‌کارگیری آزمو‌‌ن‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تائیدی (CFA) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر‌گذار بودن متغیرهای "هویت"، "به اشتراک‌گذاری"، "شهرت"،"روابط"، "گفتگو"و"گروه" بر ارزش ویژه برند دارد. لازم به ذکر است که متغیر "حضور" اثر معنی‌داری بر روی ارزش ویژه برند نداشته است.fa_IR
dc.format.extent936
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی / علوم تحقیقات تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات رسانه ایfa_IR
dc.relation.ispartofMedia Studiesen_US
dc.subjectشبکه‌های اجتماعی مجازیfa_IR
dc.subjectمدل کندوی عسلfa_IR
dc.subjectارزش ویژه برندfa_IR
dc.subjectمعادلات ساختاریfa_IR
dc.titleنقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برندfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیأت علمی گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue23435
dc.citation.spage7
dc.citation.epage19


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد