ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده

Immunization of Shrimp by Irradiated Vibrio Paraheamolyticus Against White Spot Syndrome Virus

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2016-05-21)
صنعت پرورش میگو در کشور به ویژه در مناطق جنوبی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار است. اما این صنعت با مشکلات متعددی مانند شیوع بیماری‌های باکتریایی و ویروسی روبه‌رو است که از جمله‌ی آنها می‌توان به خسارت ناشی از بروز بیماری‌های ویبریوزیس و سندرم لکه‌ی سفید در میگو اشاره نمود. بنابراین با توجه به ضرورتِ یافتن راه‌های پیشگیری از بروز این بیماری‌ها در مزارع پرورش میگو، در این پژوهش میزان ایمنی ایجاد شده توسط آنتیژن پرتوی ویبریو (باکتری غیرفعال شده با پرتو گاما) در برابر ویروس زنده‌ی عامل سندرم لکهی سفید در میگو مطالعه شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که باکتری ویبریو غیرفعال شده با پرتو گاما میتواند به عنوان آنتیژن پرتوی، باعث ایجاد پاسخ ایمنی در برابر ویروس زنده‌ی عامل سندرم لکه‌ی سفید در میگو شود به طوری که این موضوع منجر به کاهش قابل توجه در میزان تلفات میگوهای گروه ایمن‌سازی شده نسبت به گروه کنترل مثبت پس از انجام عملیات روبه‌روسازی با ویروس زنده‌ی سندرم لکه‌ی سفید شد (0.05>P). یافته‌های به دست آمده از این پژوهش می‌تواند زمین‌های مناسب برای انجام مطالعات تکمیلی برای ساخت واکسن ویبریو پرتوی و همچنین مواد باکتریایی محرک سیستم ایمنی (ادجوانت باکتریایی- ویبریو) را در میگو فراهم سازد.
Shrimp farming industry is of significant importance to the economy, particularly in the south area of Iran. However, this industry faces with various challenges such as viral and bacterial disaeses. The losses due to Vibriosis and white spot syndrome in shrimp are examples of the issues. Therefore, taking into account the control of the diseases outbreaks, this investigation was carried out to study the immunity of Vibrio radio-antigen (inactivated whole-cell bacteria by the gamma irradiation method) against the white spot syndrome virus (WSSV) in Litopeaneus vannamei. The results showed that the treatment with the Vibrio radio-antigen caused an immune response against live WSSV in shrimp via significant decreasing of mortality in the immunized shrimp groups, in comparison with the positive control group after challenge with the live WSSV (P
مجموعه‌ها: