نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدری, علی اکبرfa_IR
dc.contributor.authorقبولی, محمدجوادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:55:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:55:58Z
dc.date.available1399-07-08T23:55:58Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:55:58Z
dc.date.issued2007-09-23en_US
dc.date.issued1386-07-01fa_IR
dc.date.submitted2015-11-06en_US
dc.date.submitted1394-08-15fa_IR
dc.identifier.citationحیدری, علی اکبر, قبولی, محمدجواد. (1386). ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 50(3), 321-326. doi: 10.22038/mjms.2007.5563fa_IR
dc.identifier.issn1735-4013
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22038/mjms.2007.5563
dc.identifier.urihttp://mjms.mums.ac.ir/article_5563.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/165864
dc.description.abstractمقدمه: سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با وجود 2 مورد از تب یا هیپوترمی، تاکی پنه، تاکی کاردی، لکوسیتوز، لکوپنی و یا باندمی مشخص شده و وجود <br/>سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با یک علت عفونی، سپسیس تلقی می شود. میزان وقوع سپسیس در طی 15 سال اخیر رو به افزایش می باشد. نکته کلیدی در <br/>درمان سپسیس، شناسایی زودرس و شروع درمان بر اساس علایم، پیش از بروز عوارضی چون کاهش فشار خون می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط <br/>شدت پاسخ التهابی سیستمیک با علل و نتایج بیماری ایجاد شده انجام گردیده است. <br/>روش کار: این مطالعه توصیفی در سا ل1383 در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است. در <br/>این مطالعه 306 بیمارکه مبتلا به بیماری عفونی بودند از نظر پاسخ التهابی سیستمیک مورد مطالعه قرار گرفتند. <br/>از کلیه بیماران در بدو ورود آزمایشات لازم شرح حال و معاینه دقیق به عمل آمد. مشخصات فردی نبض و تنفس و درجه حرارت و نتایج فرمول شمارش و <br/>آزمایش ادرار در پرسشنامه جمع آوری گردید. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت معیارهای پاسخ التهابی سیستمیک در تشخیص عفونت از موارد <br/>غیرعفونی و تاثیر آن بر میزان مرگ و میرو نیز پاسخ التهابی شدید در هر عفونت و ارتباط آن با سدیمانتاسیون و کاهش پلاکتها بررسی شد. اطلاعات جمع آوری <br/>شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای متن ویتنی وتی دانشجویی پردازش شد. <br/>نتایج: تشخیص نهائی بر حسب تعداد بیماران عبارتست از: پنومونی (56 نفر)، مننژیت (35 نفر)، عفونت با کانون نا مشخص (34 نفر) و یوروسپسیس (25 نفر). <br/>بقیه عفونتهای متفرقه شامل هباتیت بروسلوز می باشد. در کل بیماران 23 مورد بیمار غیر عفونی و 17 مورد مرگ و میر وجود داشت. بیشترین میزان مرگ و میر را <br/>(7 نفر) در پنومونی وجود داشت که اغلب لکوسیتوز شدید داشتند.سندرم پاسخ التهابی سیستمیک شدید در تشخیص عفونت 20/1% حساسیت و 95% ارزش <br/>اخباری مثبت داشت. <br/>نتیجهگیری: در مقایسه علل عفونی و غیرعفونی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک، هیچ تفاوت معنی داری از نظر آماری بین علایم حیاتی اولیه و آزمایشگاهی <br/>و سن و جنس و میزان مرگ و میر وجود ندارد. میزان مرگ و میر با ترومبوسیتوپنی، سدیمانتاسیون بالاو سن یا جنس ارتباطی نداشته ولی با کاهش فشار خون، <br/>لکوسیتوز شدید و شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک کاملا مرتبط بوده است. لذا توصیه می شود با توجه به این که شدت این بیماری ارتباط واضحی با میزان <br/>مرگ و میر دارد، توجه بیشتری به ثبت علایم حیاتی و آزمایشگاهی معمول جهت تشخیص و درمان سریع بیماران به عمل آید.fa_IR
dc.format.extent205
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی مشهدfa_IR
dc.relation.ispartofمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدfa_IR
dc.relation.ispartofmedical journal of mashhad university of medical sciencesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22038/mjms.2007.5563
dc.subjectپاسخ التهابی سیستمیکfa_IR
dc.subjectکاهش گلبول سفیدfa_IR
dc.subjectافزایش گلبول سفیدfa_IR
dc.subjectافزایش نبضfa_IR
dc.subjectکاهش فشار خونfa_IR
dc.subjectکاهش درجه حرارتfa_IR
dc.titleارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار بخش بیماریهای عفونی بیمارستان امام رضا ( ع ) -دانشگاه علوم پزشکی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار بخش بیماریهای عفونی بیمارستان امام رضا ( ع ) -دانشگاه علوم پزشکی مشهدfa_IR
dc.citation.volume50
dc.citation.issue3
dc.citation.spage321
dc.citation.epage326


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد