تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus)

Effects of dietary protein and energy levels on the growth Index and body composition of juvenile yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)

Text

مقاله پژوهشی

Original Manuscript

(2011-12-22)
به منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و انرژی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مراحل انگشت قدی آزمایشی براساس طرح فاکتوریل برای سه سطح پروتئین خام(45,55،65درصد) و سه سطح انرژی(20،22،24کیلو ژول بر گرم) طراحی گردید. در طی این فرآیند 9جیره آماده شد که در سه تکرار بر روی 540 قطعه بچه ماهی انگشت قد شانک زرد باله به وزن اولیه 2.1± 12 گرم که در تانک 300 لیتری ذخیره شده و روزانه 2 بار در حد سیری تغذیه می شدند، موردآزمایش قرار گرفت. در نهایت طی 8 هفته پرورش نتایجی به قرار زیر به دست آمد. درصد بازماندگی تحت تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین قرار نداشت (05/0P). .با افزایش میزان انرژی در سطوح ثابت پروتئین، میزان ابقای پروتئین و کارائی پروتئین از سطح 20 تا 24 کیلوژول بر گرم افزایش می یافت.سطوح مختلف پروتئین و انرژی بر روی ترکیبات بدن از جمله رطوبت وخاکستر موثر بود (05/0P) با افزایش میزان چربی جیره بر محتوای چربی لاشه افزوده می شد (05/0P
A feeding trial was carried out where, three protein concentrations [45%, 55% and 65%) crude protein (CP)] and three dietary energy concentrations [20, 22and 24 kj g-1 crude energy (CE)] were fed to 540 yellowfin seabreams (Acanthopagrus latus ) fingerlings to establish the protein and energy requirement for this species. 9 treatments with triplicate groups of 20 fish each (initial weight 12g) were stocked in 300-L fiberglass tanks and fed twice a day to apparent satiation. After 8 weeks, the survival rate was not dependent on the dietary treatments, but average fish weight gain (AWG), specific growth rate (SGR) and feed efficiency ratio (FER) were significantly affected by dietary protein (P
مجموعه‌ها: