نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبخشی زاده, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorکردنائیج, اسدالهfa_IR
dc.contributor.authorخداداد حسینی, سیدحمیدfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, پرویزfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:26:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:26:53Z
dc.date.available1399-07-08T23:26:53Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:26:53Z
dc.date.issued2018-05-22en_US
dc.date.issued1397-03-01fa_IR
dc.date.submitted2017-02-20en_US
dc.date.submitted1395-12-02fa_IR
dc.identifier.citationبخشی زاده, علیرضا, کردنائیج, اسداله, خداداد حسینی, سیدحمید, احمدی, پرویز. (1397). مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند. پژوهشنامه بازرگانی, 22(86), 65-88.fa_IR
dc.identifier.issn1735-0794
dc.identifier.issn2676-7767
dc.identifier.urihttp://pajooheshnameh.itsr.ir/article_31798.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/155289
dc.description.abstractدر این مطالعه به بررسی اثر اعتبار شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری با توجه به نقش میانجی اعتبار برند پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری از بین مشتریان و مراجعین مجتمع تجاری الماس در شهر تهران، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که اعتبار شخصیت مشهور حامی برند اثر مثبت معنی‌داری بر اعتبار برند و موفقیت مجتمع های تجاری دارد. همچنین اثر اعتبار برند بر موفقیت مجتمع های تجاری نیز به طور مثبتی معنی‌دار بود. در نهایت یافته‌های تحقیق نشان داد که اعتبار برند نقش میانجی‌گرانه مثبتی بر رابطه میان شخصیت مشهور حامی برند و موفقیت مجتمع های تجاری دارد.fa_IR
dc.format.extent687
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانیfa_IR
dc.publisherInstitute for Trade Staudies and Researchen_US
dc.relation.ispartofپژوهشنامه بازرگانیfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Trade Studiesen_US
dc.subjectاعتبار برندfa_IR
dc.subjectشخصیت مشهورfa_IR
dc.subjectمجتمع تجاری الماسfa_IR
dc.subjectموفقیت مجتمع تجاریfa_IR
dc.subjectبازاریابی و بازارهای هدف کالاهای صادراتیfa_IR
dc.titleمطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برندfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشکاه تربیت مدرس ، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue86
dc.citation.spage65
dc.citation.epage88


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد