مرور دوره 2, شماره 8 بر اساس تاریخ انتشار

 • مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  ابوالمعالی نصرالله منشی و حکیم سنایی از نام‌آوران بزرگ ادب فارسی هستند که حدوداً معاصر یکدیگر زیست کرده­اند (با اندک تقدّم تاریخی که از حیث زندگی محتملاً برای سنایی قائلیم) و دو اثر سترگ «حدیقه الحقیقه» و «کلیله و دمنه» ...

 • نقد وصف و جایگاه زیبایی شناختی آن در شعر خاقانی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  وصف، تصویر، خیال، احساس و عاطفه برخی از عناصر بنیادین و سازندة شعر هستند. گرچه شعر حاصل سوز و عطش درونی است و بیان آن جز با کاربرد زبان مجازی و خیال‌انگیز میسر نیست ولی تصاویر شعری نیز در واقع حاصل تأثیر و کارکرد خیال در ...

 • نقش تمرین و طبیعت در خرق عادت (کرامت‌های ممکن) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  با آن که کرامت عملی خارق عادت است که هر کسی بر انجام آن توانایی ندارد، مگر آن که مشمول عنایت حق قرار گرفته باشد، امّا شماری از کرامت­های صوفیان، به دلیل اتّکا بر توانمندی­های جسمانی یا روحانی، از امکان وقوع بیش­تری برخوردارند. ...

 • ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  «دیوان سومنات» با 12 داستان کوتاه، دومین مجموعه داستان ابوتراب خسروی است. بر اساس نظریة ساختاری، پس از استخراج پی‌رفت‌ها، ساختار روایت‌ها را تحلیل کرده‌ایم؛ تحلیل ساختار روایات، ما را در فهم و تبیین ژرف‌ساخت‌های پیچیده ...

 • مقایسه خسرو و شیرین شهاب ترشیزی با خسرو و شیرین نظامی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  پس از سرودن خمسه توسط نظامی، بویژه دو اثر مشهور غنایی او؛ یعنی لیلی و مجنون و خسرو و شیرین، بسیاری از شاعران در صدد برآمدند که به تقلید از این آثار منظومه‌هایی پدید آورند. یکی از این مقلدان، شهاب ترشیزی شاعر سده دوازدهم و ...

 • مرجع‌شناسی اینترنتی در حوزة مطالعات ادبی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  تحوّل در فنّاوری اطلاعات و گسترش جهش‌وار اینترنت در دهة اخیر یکی از حوادث مهم تاریخ بشری به شمار می‌رود که همة جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این پدیده امکانات متنوّعی را در اختیار عموم دانشمندان؛ ...

 • مبانی زیبایی‌شناسی استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  استعاره از مباحثی است که از گذشتة دور ذهن متفکّران حوزه‌های مختلف علوم بشری را در سراسر گیتی به خود مشغول داشته است. در حوزة ادب، از آنجایی که استعاره بزرگ‌ترین کشف هنرمند و عالی‌ترین امکانات در حیطة هنری و از کارآمدترین ...

 • بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2011-02-20)
  بررسی و تحقیق در شعر عطار نشان می‌دهد که رمز و نماد در بیان مفاهیم، آموزه‌ها و افکار عرفانی بسیار مورد توجه او بوده است. ساختار برخی از آثار عطار از جمله الهی‌نامه و منطق‌الطیر نمادین است، اما گاهی نیز رمز و نماد در قالب ...