مرور دوره 30, شماره 2 بر اساس عنوان

 • اثر مقدار و زمان مصرف ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی 

  خیری, نوراله (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2017-06-22)
  به‌‌منظور بررسی اثر مقدار و تقسیط ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 در مزرعه‌ای‌ واقع در شهرستان آمل ...

 • اثرات ریزگرد و تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه ماش (Vigna radiata L.) 

  فاطمی نژاد, پگاه؛ لاری یزدی, حسین؛ رفیعی, مسعود (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2017-06-22)
  ریزگرد مشکل نوظهوری است که همراه با تنش خشکی مناطقی از غرب و جنوب کشور را درگیر کرده است. به منظور بررسی تأثیر این دو عامل بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiata L.)، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح ...

 • بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور 

  بایگی, زینب؛ سیف زاده, سعید؛ شیرانی راد, امیر حسین؛ ولدآبادی, سید علیرضا؛ جعفرنژاد, احمد (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2017-06-22)
  به منظور مطالعه بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره آزمایشی در سال 94-1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور انجام شد. در این راستا شش رقم گندم چمران، پیشتاز، ...

 • تأثیر بارش‌های متغیر انتهای فصل، آبیاری تکمیلی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد و کیفیت (علوفه و دانه) عدس دیم 

  پیرزاد, علیرضا؛ مظلومی ممیندی, محمود؛ جلیلیان, جلال (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2017-06-22)
  پایان متغیر بارش‌های بهاره در مناطق خشک و نیمه‌خشک، عملکرد عدس را در کشت دیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. روش‌هایی مانند تقویت روابط میکوریزایی و آبیاری تکمیلی می‌توانند بخشی از کاهش عملکرد ناشی از کمبود آب را جبران نمایند. این ...

 • تأثیر قارچ مایکوریزا و نانو اکسید روی بر عملکرد، تجمع ماده خشک، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک 

  سید شریفی, رئوف؛ خلیل زاده, راضیه؛ سلطان مرادی, ثریا (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2017-06-22)
  به منظور مطالعه اثر مایکوریزا و نانو اکسید روی بر عملکرد، تجمع ماده خشک، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، آزمایش فاکتوریلی با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ...

 • مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک برای بهبود عملکرد علوفه‌ی ذرت 

  بغدادی, امیرصالح؛ کاشانی, علی؛ گل زردی, فرید؛ ایلکایی, محمد نبی (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2017-06-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک بر عملکرد علوفه ذرت، آزمایشی مزرعه‌ای در کرج در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل اصلی ...