دوفصلنامۀ علمی هستی و شناخت

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی شماره ۱۵ 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه مفیدMofid University, 2021-04-21)

 • شناسنامه علمی شماره ۱۴ 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه مفیدMofid University, 2020-11-21)

 • شناسنامه علمی شماره 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)

 • نسبت دیالکتیک وجودی و ادراک زیبایی در فلسفه افلاطون 

  منوچهری مقدم, سارا؛ ریخته گران, محمدرضا (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  زیبایی در فلسفۀ افلاطون به مثابۀ یک مفهوم بنیادین از جهت خاستگاه، ماهیت، ظهور و نحوۀ ادراک آن مورد توجه واقع شده‌است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، و با ابتنا بر مهمترین رسالات افلاطون در باب زیبایی، همچون فایدروس و ...

 • بررسی جایگاه احساسات در ساختار ارزشهای اخلاقی در فلسفه برنتانو و شلر 

  کیانی, فرزاد (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  پدیدارشناسی اخلاق نزد پایه‌گذاران این مکتب فلسفی روشی بود که بوسیله آن ساختار ارزش‌های اخلاقی در فلسفه کانت را نقد کنند. همچنین تعریف جدیدی از ارزش‌های اخلاقی ارائه ‌دهند که برمبنای حقیقت وجودی انسان بنا شده باشد. فرانسیس ...

 • رویکرد ایمانگرایانه در معرفت شناسی دینی پلانتینگا 

  خوشنویسان, فهیمه؛ شکیبی, زینب؛ علم الهدی, سیدعلی؛ پیکانی, جلال (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  ویتگنشتاین با نگاه زبان شناختی به باورهای دینی وکیرکگارد بانگاه متعارض به گزاره های دینی جزء ایمانگرایان قلمدادمیشوند، پلانتینگا دارای رویکرد برونگرایانه و اعتمادگرایانه است. او در سازو کار رسیدن به معرفتشناسی عام خود ابتدا ...

 • جایگاه عالم ناسوت و نسبت آن با انسان از منظر ابن عربی و مایستر اکهارت 

  عبدالعلی نژاد, محمدمهدی؛ فاضلی, احمد (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  ابن عربی و اکهارت با وجود این‌که در بسیاری از اصول و مبانی با یک‌دیگر موافقت و مشابهت دارند، در وزنی که «تشبیه» و «تنزیه» خداوند می‌دهند، اختلاف دیدگاه دارند. همین اختلاف دیدگاه که در ابتدا در برابر آن‌همه اتفاق نظرات ...

 • جایگاه خدا در زندگی انسان بر اساس انبساط وجودی صدرایی 

  شامی نژاد, منوچهر؛ قائمی گرگری, عزیزه (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  این مقاله در زمینه فلسفه ملاصدرا در صدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه خدا در زندگی انسان بر اساس نظریه وجود منبسط کجاست؟ از نظر ملاصدرا بنای خلقت بر تجلی و انبساط وجودی وجود واحد و مطلق است. معلول در ریسمان وجود منبسط از ...

 • عدل الهی و حق بشری بررسی رابطۀ معنای عدالت خداوند و مسألۀ حق بشر با واکاوی دیدگاه استاد مطهری 

  هاشمی کروئی, سید علی اکبر (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  در این جستار از طریق پژوهش در چیستی معنای عدل الهی مسألۀ حق بشر بر خدا را مورد بررسی قرار دادیم. بحث از حق بشر بر خدا لازمۀ پذیرش عدل به معنای «دادن حق هر کس به وی» به‌عنوان معنای عدل الهی است. پرسش اصلی این است که کدام ...

 • بررسی اشکالات شیخ احمد احسائی به رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا 

  عباسی آغوی, محمد صادق؛ انتظام, سید محمد (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  مسائل انسان شناسی، از دیرباز مورد توجه ویژه فلاسفه و اندیشمندان مختلف بوده است. در این میان رابطه نفس و بدن جایگاه خاصی دارد. صدرالمتألهین با استفاده از مبانی حکمت متعالیه، دیدگاه خود را درباره رابطه نفس و بدن مطرح می‌کند. ...

 • اراده‌ی نیک و واقع‌گرایی اخلاقی در فلسفه اخلاق کانت 

  زالی, مصطفی؛ اخگر, بهنام (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  مفسران برساخت‌گرای اخلاق کانت مدعی‌اند که تمام ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی وابسته به کنشگران است و اراده‌ی نیک ارزش‌های اخلاقی را وضع می‌کند. مفسران واقع‌گرای اخلاق کانت مدعی‌اند که اراده و خودآیینی آن در ناسازگاری با ...

 • شناختِ عینی محصولِ داروینیسمِ فعال در معرفت‌شناسی تکاملی پوپر 

  بروجردی, مهدی؛ صمدی, هادی؛ منصوری, علیرضا (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  از زمان طرح توسط چارلز داروین، نظریۀ تکامل خوانش‌های متعددی به‌خود دیده ‌است. دیدگاه رایج در قرن بیستم مبتنی بر شانس‌ کور و انتخاب‌ طبیعی بود درحالی‌که در برخی دیدگاه‌های اخیر موجودات زنده را به‌عنوان ارگانیسم‌های فعال و ...

 • چیستی و چگونگی تکـوّنِ شناخت عقلی تصوری (مفاهیم ماهوی) و وجـه صدق آن بر کثیرین از منظر ملاصدرا 

  محمدی, یزدان؛ انتظام, سید محمد (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  چکیـدهاز دیرباز چیستی مفاهیم کلی ماهوی و چگونگی پدیدار شدن آنها در فاهمه انسان برای فلاسفه مسأله بوده است. از نظر ارسطو صورت عقلی همان صورت حسی است که در فرایند تجرید و نادیده گرفتن عوارض جزئی‌کننده، کلی شده و قابلیت صدق ...

 • معناشناسی فاعلیت خداوند در پرتو رهیافت فلسفی و معرفت دینی 

  منگنه چی, حجت (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  رابطه خداوند با جهان و موجودات آن، رابطه ایجادی بوده و او فاعل و خالق نظام امکانی است. در تبیین چگونگی این فاعلیت، میان مشهور متکلمان و فیلسوفان اختلاف نظر کلی وجود دارد. در این میان، اختلاف نظر دیگری نیز مشاهده می‏شود که ...

 • مرزهای همجواری فلسفه و کلام 

  دیوانی, امیر (دانشگاه مفیدMofid University, 2022-01-21)
  اهتمام دو دانش کلام و فلسفه به موضوعاتی است که در قلمرو تجربه قرار نمی‌گیرند: مبدأ هستی، غایت هستی و جهان‌های فراطبیعی هستی از جمله‌ی این موضوعاتند. پرداختن به این قبیل موضوعات، عقلی بودن این دو دانش و نیز همجواری آن‌ها ...

 • نسبیت و مدارا؛ ارزشهای مطلق اخلاقی و تأثیر آنها بر هم‌زیستی 

  تقی پور, صدرا؛ اسکوئیان, عباس؛ علم الهدی, علی؛ ضیائی, حمیدرضا (دانشگاه مفیدMofid University, 2021-04-21)
  نسبیت گرایی اخلاقی یکی از مهم‌ترین موانع برای اتکای بر اخلاق جهانی به عنوان پیش نیاز همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان دانسته می‌شود، از نگاه نسبیت گرایان، مطلق گرایی اخلاقی بستر مناسبی برای ترویج خشونت و اندیشه عدم مداراست. ...

 • بررسی اشکالات پدیدارشناختی نظریه وجود ذهنی با نگاهی به نظریه داده‌های حسی 

  سعیدی‌مهر, محمد؛ میررحیمی, فاطمه؛ کریم زاده, امید (دانشگاه مفیدMofid University, 2021-04-21)
  در فلسفه ادراک حسی معاصر، آزمونهای متعددی از جمله آزمونهای پدیدارشناختی که بر جنبه‌های آگاهانه تجربه‌های حسی تمرکز می‌کند، برای بررسی نظریه‌های مختلف در این زمینه مطرح شده است. نظریه داده‌های حسی یکی از نظریاتی است که ...

 • خطای شناختاری عقل و راه مصون ماندن از آن از منظر ابن‌سینا 

  ابراهیمی, احمد؛ دیوانی, امیر (دانشگاه مفیدMofid University, 2021-04-21)
  خطا به عنوان منشأ شک‌گرایی از دیرباز مورد توجه معرفت‌شناسان بوده است. فیلسوفان مسلمان مانند ابن‌سینا اگرچه به طور مستقل این بحث را مطرح نکرده‌اند، ولی در ضمن مباحث فلسفی خود در موارد مختلف به این مسأله پرداخته‌اند؛ در ...

 • آزاداندیشی دینی در قرن چهارم هجری: شاخصه ها و مبانی 

  شریعتمداری, حمیدرضا (دانشگاه مفیدMofid University, 2021-04-21)
  قرن چهارم هجری را از درخشان ترین ادوار تاریخ و تمدن اسلامی از لحاظ تنوع فکری و آزاداندیشیِ مسئولانه دانسته اند. برخی بین این دوره و دوران رنسانس در مغرب زمین، همانندسازی کرده و بلکه آن را در نوزاییِ قرن پانزدهم، مؤثر دانسته ...

 • مدرن‌گرایی و پسامدرن‌گرایی در مواجهه با مسأله هویت و غیریت 

  عباسیان چالشتری, محمد علی (دانشگاه مفیدMofid University, 2021-04-21)
  فلسفه مدرن، اجمالاً، برنامه و دستگاه جامع معرفتی است که براساس آن تمام عالم هستی توسط بشر به‌تنهایی فهمیدنی و شناختنی است. در مرکز ثقل این دستگاه هویت معرفتی شخص یا ذهن عامل معرفت قرار دارد. فیلسوفان مدرن اعتبار دستگاه ...

View more