نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصافیان, محمد جوادfa_IR
dc.contributor.authorامینی, عبداللهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:58:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:58:30Z
dc.date.available1399-07-08T22:58:30Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:58:30Z
dc.date.issued2009-08-23en_US
dc.date.issued1388-06-01fa_IR
dc.date.submitted2014-12-17en_US
dc.date.submitted1393-09-26fa_IR
dc.identifier.citationصافیان, محمد جواد, امینی, عبدالله. (1388). جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور. مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز, 3(210), 75-92.fa_IR
dc.identifier.issn2251-7960
dc.identifier.issn2423-4419
dc.identifier.urihttps://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_2894.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/144355
dc.description.abstractفلسفۀ شوپنهاور، تا آنجا که به جهان به عنوان بازنم ود، نحوة شناخت و رابط ۀ<br />میان فاعل شناسا و متعلق شناخت می پردازد، هم سو با فلسف ۀ نظری کانت و<br />شناختشناسی اوست. هم رسالۀ دکترای شوپنهاور و هم بخش اول اثر مشهور<br />جهان به عنوان اراده و بازنمود او صبغ ۀ شناخت شناسی کانتی دارند . خود<br />شوپنهاور نیز اذعان کرده است که ف لسفهاش مبتنی بر فلسف ۀ کانت است . وی<br />در حوز ة شناخت شناسی انقلاب کپرنیکی کانت را می پذیرد. هر چند جنب ۀ<br />شناختشناسی (جهان به عنوان بازنمود ) فلسف ۀ او مبتنی بر فلسف ۀ کانت<br />است، اما او از پیروی صرف اندیش ۀ کانت اجتناب میکند. یکی گرفتن علیت با<br />ماده، تقلیل مق ولات دوازده گانۀ فاهمه به یک مقوله، زمان و مکان و علیت را<br />صور اصل جهت کافی دانستن و ... نمونههای ابتکاری وی در برابر دیدگاه<br />کانتی هستند. لذا میتوان گفت او در صدد گذر از فلسفۀ کانت است.<br />از طرف دیگر، فلسف ۀ شوپنهاور ایدئالیستی است . وی متعلق شناخت را<br />بازنمود و تصور فاعل شناسا می داند. اما جنب ۀ ایدئالیستی فلسف ۀ وی تنها در<br />ساختار جهان به عنوان بازنمود مطرح است، نه جهان به عنوان اراده . به بیان<br />دیگر، ایدئالیسم تنها جنب ۀ برون ذاتی و پدیداری جهان را در برمی گیرد . این<br />نوشتار در صدد است تا جایگاه شناخت شناختی و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور<br />را از دریچۀ فلسفۀ نظری کانت نشان دهد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofمجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریزfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Philosophical Investigationsen_US
dc.subjectاصل جهت کافیfa_IR
dc.subjectایدئالیسمfa_IR
dc.subjectجهان به عنوان بازنمودfa_IR
dc.subjectجهان به عنوان ارادهfa_IR
dc.subjectشناختشناسیfa_IR
dc.subjectفاعل شناساfa_IR
dc.subjectمتعلق شناختfa_IR
dc.titleجنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاورfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه اصفهانfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue210
dc.citation.spage75
dc.citation.epage92


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد