مرور دوره 3, شماره 210 بر اساس تاریخ انتشار

 • جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور 

  صافیان, محمد جواد؛ امینی, عبدالله (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  فلسفۀ شوپنهاور، تا آنجا که به جهان به عنوان بازنم ود، نحوة شناخت و رابط ۀمیان فاعل شناسا و متعلق شناخت می پردازد، هم سو با فلسف ۀ نظری کانت وشناختشناسی اوست. هم رسالۀ دکترای شوپنهاور و هم بخش اول اثر مشهور

 • نگاهی بر متافیزیک توصیفی استراوسن 

  عبدالله نزاد, محمدرضا (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  مقالۀ حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است . بخش اول با پرسشی آغازمی شود که کل ساختار این مقاله ، بر آن بنا شده است . پرسش این است کهبه نظر می رسد .« ؟ آیا متافیزیک توصیفی استراوسن یک آموزه است یا نه »برخی ...

 • ضرورت و ملاک بدیهیات در فلسفۀ اسلامی 

  ایمان پور, منصور (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  یکی از مباحث مهم و تأثیرگذاری که در فلسفۀ اسلامی وجود دارد و امروزه، تحتقابل طرح است، مسئلۀ بدیهیات در حوزة تصورات و « معرفت شناسی » عنوانتصدیقات است . این مسئله با وجود اهمیت فراوان و نقش بی بدیلش در نظام

 • « میزان مطالبۀ اخلاق » تبیین سه رویکرد اخلاقی جدید به و تحلیل و نقد رویکرد اخلاقی اعتدال گرا 

  پیک حرفه, شیرزاد (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  یکی از مباحث جدیدی است که با وجود سابقۀ «میزان مطالبۀ اخلاق» پیشین در فلسفه اخلاق، در دهه های آخر قرن بیستم به صورت مبحثی جدی و مستقل در فلسفۀ اخلاق مطرح شد . این مفهوم، غالباً بر اساس سه مؤلّفۀ شمول، اولویت و شدت سنجیده ...

 • بررسی گزارش و نقد ارسطو از نظریۀ اشتراکی افلاطون 

  فتحی, حسن؛ پوراسماعیلی نجف آبادی, حکیمه (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  در این مقاله پس از بیان مطالبی مقدماتی دربا رة «نظام اشتراکی»و رابطۀ میان ارسطو و افلاطون (در بند 1)، ابتدا گزارش ارسطو در باب اشتراک خانواده( و دارایی در نظر افلاطون (بند 2) و نقد او از این نظریه را (در بندهای ...

 • گستره و دامنۀ شهودگروی اخلاقی مور 

  عبدل آبادی, علی اکبر (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  یکی از پرسش های بسیار اساسی دربارة شهودگروی اخلاقی مور این است کهگستره و دامنۀ شهودگروی اخلاقی وی تا کجاست. آیا شهودگروی اخلاقی ویصرفاً ناظر به مفاه یم اخلاقی ارزش ی و احکام یا قضا یای اخلاق ی مشتمل بر

 • زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش 

  ایلخانی, محمد؛ میرهاشمی اسفهلان, سید مهدی (دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2009-08-23)
  پل ت یلیش ( 1965-1886 ) متکلم م سیحی آلمان ی- آمر یکایی است که زباندین را نماد ین می داند. به ا ین معنا که حوزة د ین سرشار از نمادها ی د ین یاست. این نمادها دارا ی ویژگی هایی هستند که آنها را برا ی بی ان آموزه ...