دوره 4, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ‌ارقام‌تتراپلوئید و توده‌های‌بومی پنبه 

  برزعلی, محمد؛ عالیشاه, عمران؛ مالی, محمود (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  به‌منظور بررسی‌اثرات تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ‌ارقام تتراپلوئید و توده‌های‌بومی پنبه، تحقیقی‌ در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه‌ای ‌در موسسه تحقیقات پنبه کشور به‌اجرا در آمد. مطالعه‌ در قالب آزمایش فاکتوریل ...

 • ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه 

  رستمی, حسین؛ شمس آبادی, حسینعلی؛ نوروزیه, شهرام (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  با توجه به محدودیت‌هایی که ماشین‌های وش‌چین در برداشت با آن روبه‌رو هستند؛ مانند عدم تطابق فاصله کشت با ردیف‌های دماغه بردارنده، نیاز به استفاده ازبرگ‌ریز قبل از برداشت، قیمت بالای ماشین، وارداتی بودن ماشین برداشت وش و ...

 • تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس) 

  حقیقت نیا, حسن؛ شیروانیان, عبدالرسول؛ حکمت, محمد حسن (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  کم آبیاری یکی از روش‌های شناخته شده در مناطق کم آب جهان است. یکی از تکنیک‌های کم آبیاری  استفاده از روش آبیاری در جویچه‌های یک در میان است. بدین منظور یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار ...

 • تابع تولید رقم های گلستان و ارمغان در کشت تاخیری کلزا-پنبه 

  سهرابی, برهان (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  با گسترش کشت کلزا در سال‌های اخیر، موسسه تحقیقات پنبه کشور مطالعه ارقام مناسب پنبه برای کشت بعد از کلزا را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا تعیین ارقام زودرس با عملکرد بالا و کیفیت الیاف مناسب در اولویت قرار ...

 • بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم 

  قجری, عبدالقدیر؛ قرنجیکی, عبدالرضا؛ دیه جی, احمد (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  این طرح با هدف بررسی تاثیر مقدار نیتروژن و فاصله ‎ردیف بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه رقم گلستان در قالب کرت‎های خردشده (اسپلیت پلات) با طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال‎های 1391 و 1392 به‌مدت دو سال زراعی ...

 • ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات آگرومورفولوژیکی با عملکرد و زودرسی در گونه های تتراپلویید پنبه 

  علاالدین, حامد؛ زنگی, محمدرضا؛ نظام زاده, رضا (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  عملکرد پنبه از پارامترهای کمی است که به وسیله ژن‌‌های متعدد کنترل می شود. افزایش عملکرد پنبه فاکتور مهمی است که تحت تاثیر فاکتورهای ژنتیکی و محیطی قرار می گیرند. شناخت عوامل موثر بر عملکرد و زودرسی، و تاثیرات ژنتیکی و محیطی ...

 • عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان 

  مهرگان, فردیس؛ کرامت زاده, علی؛ اشراقی, فرشید؛ شیرانی بیدآبادی, فرهاد (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  پنبه به‌عنوان یکی از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی، ماده اولیه صنایع نساجی، غذایی و دامپروری بوده و نقش مهمی در ارزآوری و اشتغال‌زایی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی ایفا می‌کند. از آنجایی که طی سال‌های اخیر سطح زیرکشت ...

 • بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه 

  حدادی, محمدحسین؛ فائز, روح اله؛ محسنی, مسعود؛ عالیشاه, عمران (موسسه تحقیقات پنبه کشورCotton Research Institute of Iran, 2016-08-22)
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تیمار بذر با موادشیمیایی و غیرشیمیایی بر عملکرد و اجزای‌عملکرد پنبه، طی سال‌های ‌زراعی 1392-1394، در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل مازندران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا ...