نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنصیری, یوسفfa_IR
dc.contributor.authorایزان, طهfa_IR
dc.contributor.authorجوانمرد, عبدالهfa_IR
dc.contributor.authorآرژه, جلالfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:48:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:48:42Z
dc.date.available1399-07-08T22:48:42Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:48:42Z
dc.date.issued2017-11-22en_US
dc.date.issued1396-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-02-10en_US
dc.date.submitted1393-11-21fa_IR
dc.identifier.citationنصیری, یوسف, ایزان, طه, جوانمرد, عبداله, آرژه, جلال. (1396). اثر اسپری برگی اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی در شرایط تنش شوری. دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی, 9(2), 67-79. doi: 10.22084/ppt.2017.2234fa_IR
dc.identifier.issn2476-6321
dc.identifier.issn2476-5651
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22084/ppt.2017.2234
dc.identifier.urihttps://ppt.basu.ac.ir/article_2234.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/140712
dc.description.abstractبادرشبیگیاهی دارویی و ارزشمند و سازگار به مناطق مختلف آب و هوایی است و در مناطق شمالی و شمال‌غرب ایران یافت می‌شود. شوری خاک به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان ازجمله ایران شناخته شده است. آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی جهت بررسی اثر چهار غلظت محلول اسید سالیسیلیک (صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار) و سه سطح غلظت شوری با کلریدسدیم (صفر (شاهد)، 5/2 و 5 میلی‌موس بر سانتی‌متر) در سه تکرار روی برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اسانس بادرشبی در گلخانه اجرا شد. تعداد ساقه‌های فرعی گل‌دهنده تحت تنش‌های شوری 5/2 و 5 میلی‌موس بر سانتی‌متر به‌ترتیب 3/9 و 4/28 درصد نسبت به شرایط بدون تنش کاهش پیدا کرد. هم‌چنین سطوح اسید‌سالیسیلیک با غلظت‌های 5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار بدون تفاوت معنی‌دار با یکدیگر به‌طور متوسط باعث افزایش 5/32 درصدی تعداد ساقه فرعی گل‌دهنده نسبت به شاهد شدند. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد در شوری 5/2 میلی‌موس بر سانتی‌متر، مصرف هر سه غلظت اسید‌سالیسیلیک و در شوری 5 میلی‌موس بر سانتی‌متر کاربرد 1 و 5/1 میلی‌مولار آن بر وزن خشک بوته، درصد اسانس، عملکرد اسانس و شاخص برداشت اسانس نسبت به شاهد بهتر عمل کردند. غلظت‌های صفر، 1 و 5/1 میلی‌مولار اسید‌سالیسیلیک باعث افزایش وزن خشک ریشه نسبت به شاهد در شوری 5/2 و 5 میلی‌موس بر سانتی‌متر شدند. شاخص کلروفیل برگ در شوری 5 میلی‌موس بر سانتی‌متر‌ به‌طور معنی‌داری کاهش یافت ولی مصرف هر سه غلظت اسید‌سالیسیلیک باعث افزایش 15 درصدی آن نسبت به شاهد شد.fa_IR
dc.format.extent676
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.relation.ispartofدوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22084/ppt.2017.2234
dc.subjectتنظیم‌کننده رشدfa_IR
dc.subjectDracocephalum moldavicafa_IR
dc.subjectکلریدسدیمfa_IR
dc.subjectشاخص کلروفیلfa_IR
dc.subjectوزن خشکfa_IR
dc.subjectتنش های محیطی(شوری و خشکی)fa_IR
dc.titleاثر اسپری برگی اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی در شرایط تنش شوریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغهfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس‌ارشد زراعت، اداره حفاظت محیط شهرستان پیرانشهر، پیرانشهرfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیهfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue2
dc.citation.spage67
dc.citation.epage79


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد