نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاکرمی, لیلاfa_IR
dc.contributor.authorملک پور, مختارfa_IR
dc.contributor.authorعابدی, احمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:39:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:39:17Z
dc.date.available1399-07-08T22:39:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:39:17Z
dc.date.issued2020-08-22en_US
dc.date.issued1399-06-01fa_IR
dc.date.submitted2020-03-25en_US
dc.date.submitted1399-01-06fa_IR
dc.identifier.citationاکرمی, لیلا, ملک پور, مختار, عابدی, احمد. (1399). تاثیر برنامه آموزشی کیت ریپلی بر مشکلات رفتاری و مهارت های انطباقی نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, 15(58), 121-140.fa_IR
dc.identifier.issn2322-3340
dc.identifier.urihttps://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_11079.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/137291
dc.description.abstractهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزشی کیت ریپلی بر مشکلات رفتاری و مهارت های انطباقی نوجوانان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا بود. پژوهش حاضر یک طرح مورد منفرد از نوع A-B-A است .جامعه آماری شامل تمام نوجوانان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا در شهر یزد بودند. نمونه های پژوهش سه پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از پرسشنامه سیستم ارزیابی رفتار کودکان (فرم والدین و فرم معلمان) برای بررسی مشکلات رفتاری و مهارت های انطباقی استفاده شد. برنامه آموزشی در سی جلسه به گونه انفرادی برای آزمودنی ها ارائه شد. داده های پژوهش که طی اندازه گیری های مکرر بدست آمد برای هر کدام از آزمودنی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پس از دریافت آموزش نمرات آزمودنی ها در مشکلات رفتاری با PND، 66/66 برای آزمودنی اول و دوم و PND، 33/33 برای آزمودنی سوم کاهش یافته و در مهارت های انطباقی با PND ، 75/0 برای آزمودنی اول و PND، 66/66 برای آزمودنی دوم و سوم افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد برنامه کیت ریپلی با محتوی ساختار یافته و ارائه تکالیف برای آزمودنی ها، در افزایش مهارت های انطباقی و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا نقش مثبت داشته است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه پژوهش های نوین روانشناختیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Modern Psychological Researchesen_US
dc.subjectبرنامه کیت ریپلیfa_IR
dc.subjectمشکلات رفتاریfa_IR
dc.subjectمهارت های انطباقیfa_IR
dc.subjectاوتیسم با عملکرد بالاfa_IR
dc.subjectنوجوانfa_IR
dc.titleتاثیر برنامه آموزشی کیت ریپلی بر مشکلات رفتاری و مهارت های انطباقی نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه اصفهان- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه اصفهانfa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue58
dc.citation.spage121
dc.citation.epage140


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد