نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشیرمحمدی, لیلاfa_IR
dc.contributor.authorمیکائیلی منیع, فرزانهfa_IR
dc.contributor.authorزارع, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:38:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:38:08Z
dc.date.available1399-07-08T22:38:08Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:38:08Z
dc.date.issued2011-01-21en_US
dc.date.issued1389-11-01fa_IR
dc.date.submitted2015-12-19en_US
dc.date.submitted1394-09-28fa_IR
dc.identifier.citationشیرمحمدی, لیلا, میکائیلی منیع, فرزانه, زارع, حسین. (1389). رابطه‌ی سخت‌رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, 5(20), 125-147.fa_IR
dc.identifier.issn2322-3340
dc.identifier.urihttps://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4185.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/136857
dc.description.abstractهدف این پژوهش مطالعه­ی رابطه­ی سخت­رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی بود. برای رسیدن به این مهم 358 نفر (171 مرد و187 زن) دانشجوی مقطع کارشناسی با روش نمونه­­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از دانشگاه ارومیه انتخاب شدند. برای سنجش سخت­رویی از پرسشنامه دیدگاه­های شخصی، رضایت از زندگی از مقیاس داینر و امید از مقیاس امید بزرگسالان اسنایدر استفاده گردید. جهت تحلیل نتایج، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله­مراتبی به کار گرفته شد. یافته­ها نشان دادنـد که مـیان متغیرهای سخت­رویی و امید و مـیان مؤلفه­های تـعهد و کـنترل سخت­رویی با مؤلفه­های امید (کارگزار و گذرگاه) رابطه­ی مثبت و معنی­دار وجود دارد. علاوه بر این، بین سخت­رویی و رضایت از زندگی و امید و رضایت از زندگی رابطه­ی مثبت و معنی­دار به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، مؤلفه­ی کارگزار امید به تنهایی 31 درصد از تغییرات مربوط به رضایت از زندگی را تبیین می­کند پس از آن متغیرهای تعهد و گذرگاه به ترتیب بیشترین سهم را داشتند. علاوه بر این رضایت از زندگی به تنهایی قوی­ترین پیش­بین در تبیین عملکرد تحصیلی می­باشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه پژوهش های نوین روانشناختیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Modern Psychological Researchesen_US
dc.subjectسخت‌روییfa_IR
dc.subjectرضایت از زندگیfa_IR
dc.subjectامیدfa_IR
dc.subjectعملکرد تحصیلیfa_IR
dc.titleرابطه‌ی سخت‌رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه پیام نور تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه پیام نور تهرانfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue20
dc.citation.spage125
dc.citation.epage147


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد