نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهاشمی, سهیلاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:38:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:38:06Z
dc.date.available1399-07-08T22:38:06Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:38:06Z
dc.date.issued2011-07-23en_US
dc.date.issued1390-05-01fa_IR
dc.date.submitted2015-12-16en_US
dc.date.submitted1394-09-25fa_IR
dc.identifier.citationهاشمی, سهیلا. (1390). بررسی نقش صفات شخصیت و سبک‌های شناختی در گرایش و اجتناب از بحث و استدلال. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, 6(22), 171-196.fa_IR
dc.identifier.issn2322-3340
dc.identifier.urihttps://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4165.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/136841
dc.description.abstractاین پژوهش با هدف بررسی گرایش و اجتناب از بحث و استدلال دانشجویان و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های شناختی انجام شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 289 دانشجوی دوره کارشناسی از گروه‌های تحصیلی هنر، علوم پایه و حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه مازندران انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مقیاس انداز‌ه‌گیری گرایش و اجتناب از بـحث و استدلال، مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت و مـقیاس سبک‌های شـناختی A-E جمع‌آوری گردید. تحلیل واریانس نشان داد بین میانگین نمرات دانشجویان گروه‌های تحصیلی مورد مطالعه در گرایش و اجتناب از بحث و استدلال تفاوتی وجود ندارد و بین سبک‌های شناختی جذب­کننده و کاوش­کننده با گرایش و اجتناب از بحث و استدلال نیز همبستگی مشاهده نگردید. از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، برون‌گرایی و گشودگی به ترتیب همبستگی 25/0 و 26/0 را با گرایش به بحث و استدلال نشان دادند. ویژگی شخصیتی با وجدان بودن همبستگی 12/0 را با گرایش به بحث و استدلال و 12/0- را با اجتناب از بحث و استدلال نشان داده است و بین روان رنجورخویی و برون‌گرایی به ترتیب با اجتناب از بحث و استدلال همبستگی 17/0 و 15/0- مشاهده گردید. تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه فقط دو صفت شخصیتی برون‌گرایی و گشودگی می‌توانند تا حدی تغییرات در گرایش به بحث و استدلال را تبیین نمایند و این نمایانگر آن است ویژگی­هایی چون معاشرتی بودن، ابراز وجود و قاطعیت و گشودگی نسبت به تجربه­های جدید می­توانند در تبیین گرایش به بحث و استدلال دخالت داشته باشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه پژوهش های نوین روانشناختیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Modern Psychological Researchesen_US
dc.subjectگرایش به بحث و استدلالfa_IR
dc.subjectاجتناب از بحث و استدلالfa_IR
dc.subjectصفات شخصیتfa_IR
dc.subjectسبک‌های شناختیfa_IR
dc.titleبررسی نقش صفات شخصیت و سبک‌های شناختی در گرایش و اجتناب از بحث و استدلالfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مازندرانfa_IR
dc.citation.volume6
dc.citation.issue22
dc.citation.spage171
dc.citation.epage196


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد