رابطه طول و وزن، شاخص های کبدی و گنادی، پارامترهای رشد، ضریب و چاقی ماهی شاه‌کولی خزری (Alburnus chalcoides) در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان

Length and Weight Ratio, Gonadosomatic and Hepatosomatic Indexes, Growth Patterns and Condition Factor of Alburnus chalcoides in the Southwest Coastlines of the Caspian Sea (Guilan Province)

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2018-11-22)
رابطه طول و وزن، الگوی رشد، عامل وضعیت و ترکیب سنی شاه کولی خزری Alburnuschalcoides سواحل غربی دریای خزر (آستارا، انزلی و کیاشهر) از شهریور 1396 الی مهر ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 77 عدد ماهی از تورهای پره صید شد. میانگین طول و وزن ماهیان صید شده به ترتیب 5/17±19/38 سانتیمتر و 83/92±76/78 گرم بود. دامنه ی سنی ماهیان بین 0 تا 4 سال بود و ماهیان 0 و 1 ساله 81/8 درصد از ترکیب سنی را دارا بودند. در بررسی الگوی رشد، ضریب رگرسیون (b) بزرگتر از عدد 3 محاسبه شد. عدد حاصل از رابطه پائولی 5/28 به دست آمد که نسبت به عدد t جدول پائولی (1/66) بزرگتر بود که نشان دهنده ی ناهمگون (آلومتریک) بودن رشد در ماهیان مورد بررسی میباشد. میانگین CF در جنس نر و ماده به ترتیب 0/14±0/83 و 0/11±0/82 به دست آمد. میانگین شاخص گنادی GSI در جنس ماده (4/82±8/04) بیشتر از جنس نر (1/47±3/05) به دست آمد. میانگین شاخص وزنی کبدی نیز در جنس نر (0/49±0/79) و در جنس ماده (0/44±0/75) حاصل شد که در جنس نر میزان شاخص وزنی کبد بیشتر است.
Length-weight relationship, growth pattern, condition factor and age composition of Alburnus chalcoides in the southwest coasts of the Caspian Sea (Astara, Anzali and Kiashar) were examined from September 2017 to October 2018. A total of 77 fish were caught using beach seine. The mean length and weight of fish were 19.25±5.17 cm and 76.78±83.92 g, respectively. Fish age ranged from 0-4 years and age class 0-1 accounted for 81.8% of the examined specimens. Considering the growth pattern, the regression coefficient (b) was bigger than 3. The figure obtained from Pauly equation was 5.28 which is larger than the t value of Pauly table (1.66), suggesting a heterogeneous or alometric growth pattern for the species under question. The CF values were 0.83±0.14 and 0.82±0.11 in males and females, respectively. Mean gonadosomatic index was higher in females and significantly varied in females (8.04±4.82) as compared to males (3.05±1.47). Mean hepatosomatic index was 0.79±0.49 in males and 0.75±0.44 in females.
مجموعه‌ها: