اثر گرسنگی بر الگوی رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و لیزوزیم در دو وزن مختلف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

Effects of Fasting on Growth Patterns, Body Chemical Composition and Non-Specific Immune Parameters in Two Weights of Yellow Fin Seabream, Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2016-08-22)
مطالعه حاضر، بهمنظور بررسی اثر گرسنگی بر شاخصهای رشد، ترکیبات شیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله در دو اندازه وزنی مختلف طراحی گردید. در این تحقیق،120 ماهی با میانگین طولی cm 98/0± 05/8 و وزنی g 07/1±46/7 (سایز A) و 120 ماهی با میانگین طولی cm 86/0± 05/11 و وزنی g 07/3±01/18 (سایز B)، هر کدام به دو گروه تغذیه شده و تغذیه نشده و سه تکرار (20 قطعه ماهی در هر تکرار) در مخازن پلاستیکی L 60 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونهبرداری از ماهی در10، 20 و 30 روز محرومیت غذایی انجام شد. نتایج بهدست آمده حاکی از کاهش معنیدار شاخصهای رشد (ضریب رشدویژه، وزن نهایی، افزایش وزن بدن، شاخص کبدی و فاکتور وضعیت) گروه تغذیه نشده در سایز A شده است (05/0>P). در حالیکه تفاوت معنیداری در این شاخصها (به استثنای شاخص کبدی و فاکتور وضعیت) و ترکیب لاشه در سایز B بین گروه تغذیه شده و تغذیه نشده مشاهده نشد (05/0P). نتایج حاضر نشان میدهد که در سایز A ماهی شانک زرد باله، هم الگوی رشد و هم کیفیت لاشه بهطور معنیداری در گروه تغذیه نشده در مقایسه با گروه تغذیه شده کاهش یافتند.
The present study investigated effects of starvation on growth, body chemical composition and non-specific immune parameters in yellow fin seabream. In this study, 120 fish with a mean length of 8.05± 0.98 cm and weight of 7.46± 1.07 g (was referred as size A) and 120 fish with a mean length of 11.05 ± 0.86 cm and weight of 18.01± 3.07 g (was referred size B) were used with each size was comprised of those fed and starved with three replicates (20 fish per replicate) in a 60- L plastic tanks. The specimens were sampled at 10, 20 and 30 days of food deprivation. The results showed that in starved group of size A, specific growth ratio (SGR), condition factor (CF), final weight, increased weight gain (IWG), hepatic- somatic index (HSI), decreased significantly (P
مجموعه‌ها: