برآورد میزان صید ماهیان زیرسایز LM50در ترالرهای صنعتی صید میگو در صیدگاه‌های استان هرمزگان

The estimation of non-standard size fish (less than LM50) in industrial trawler fishing shrimp in the fishing grounds of Hormozgan Province

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2015-06-22)
چکیدة این مطالعه با هدف برآورد میزان صید ماهیان دارای اندازة غیر استاندارد (طول کمتر از LM50) در تور ترال میگو در صیدگاه‌های استان هرمزگان طی سال 1391 در فصل صید میگو انجام شد. عملیات نمونه‌برداری با کشتی‌های ترال‌کش طبس طی 55 مرتبه توراندازی انجام شد. هشت گونه از گونه‌های باارزش تجاری یا غالب در صید میگو شامل حلوا سفید (Pampus argenteus)، حلوا سیاه (Parastromateus niger)، گربه‌ماهی خاکی (Plicofollis dussumieri)، کریشو (Saurida tumbil)، گوازیم دم‌رشته‌ای (Nemipterus japonicus)، قباد (Scomberomorus guttatus)، زمین‌کن دم‌نواری (Platycephalus indicus) و شوریده (Otolithes ruber) در این مطالعه بررسی شدند. ماهیان دارای اندازة غیر استاندارد (طول کمتر از LM50) که در تور ترال میگو در صیدگاه‌های استان هرمزگان مشاهده شدند به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: ماهی قباد (33/94 درصد)، حلوا سفید (19/93 درصد)، شوریده (57/91 درصد)، حلوا سیاه (86/89 درصد)، زمین‌کن (66/66 درصد)، ماهی کریشو (4/60 درصد)، گوازیم (38/35 درصد) و گربه‌ماهی خاکی (42/4 درصد). نتایج این مطالعه بیان‌گر تأثیرات تخریبی شدید تور ترال در گونه‌های مورد مطالعه بود که می‌تواند یکی از دلایل تغییر در ترکیب صید خلیج فارس طی سال‌های اخیر باشد.
This study was conducted to estimating the amount of non-standard sizes (with lengths less than LM50) fishes of shrimp trawls in the Hormozgan Province coastal water during shrimp fishing season. Sampling was carried out using the Tabas otriger commercial trawler during 55 hauls. Eight commercially valuable species including Pampus argenteus, Parastromateus niger, Plicofollis dussumieri, Saurida tumbil, Nemipterus japonicus, Scomberomorus guttatus, Platycephus indicus and Otolithes ruberwere were investigated in this study. S. guttatus (94.33%), P. argenteus (93.19%), O. ruber (91.57%), P. niger (89.86%), P. indicus (66.66%), S. tumbil (60.4%), N. japonicas (35.38%) and P. dussumieri (4.42%) had most high non-standard length in catch, respectively. LOPT were calculating for P. dussumieri. The results showed a high pressure on the species of the shrimp trawl that can be the reason of species composition change in the Persian Gulf fisheries.
مجموعه‌ها: