بررسی اثر تخریبی تور ترال میگو در جوامع صید ضمنی حاصل از لنج‌های سنتی میگوگیر در صیدگاه‌های استان هرمزگان

Destructive effects of small-scale shrimp trawl fisheries on by-catch fish assemblage in Hormozgan coastal waters

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2015-03-21)
مطالعة حاضر با هدف تعیین ترکیب صید ضمنی و برآورد میزان صید ماهیان با اندازة غیراستاندارد برای صید در تورهای ترال میگو در لنج‌های سنتی میگوگیر در آب‌های ساحلی استان هرمزگان انجام شد. عملیات نمونه‌برداری در فصل صید میگو سال 1391 و به وسیلة سه فروند لنج میگوگیر انجام گرفت. در پایان با 38 فقره توراندازی، 82 گونه شامل 53 گونة استخوانی، 23 گونة بی‌مهره، 6 گونة غضروفی شناسایی شد که به ترتیب 8/71%، 5/15% و 7/12% از وزن کل صید ضمنی را به خود اختصاص دادند. از نظر عددی نیز ماهیان استخوانی، غضروفی و بی‌مهره 5/85%، 48/0% و 02/14% از تعداد کل صید ضمنی را به خود اختصاص دادند. گونه‌های دورریز ریز، دورریز درشت، تجاری و هدف به ترتیب 17/45%، 84/27%، 5/14% و 49/12% از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند. همچنین، این گونه‌ها به ترتیب 34/59%، 16/1%، 53/2% و 97/36% از کل تعداد صید را تشکیل دادند. بیشترین بیومس و تعداد صید ضمنی تولیدشدة لنج میگوگیر مربوط به گونه‌های دورریز ریز به ترتیب با 02/4329 تن و 4923244 عدد بود. نسبت صید هدف به صید ضمنی در این مطالعه 1 به 18/6 برآورد شد. نتایج داده‌های فراوانی طولی نشان داد که در هشت گونة حلوا سفید، حلوا سیاه، شیر، کوسة چانه‌سفید، خارو، شوریده، کوتر، یال‌اسبی سربزرگ تقریباً همة نمونه‌های صیدشده اندازه‌ای غیراستاندارد برای صید داشتند.
The aim of present study was to determine by-catch composition and contribution of non-standard fishin small-scale shrimp trawl fisheries in Hormozgan coastal waters. Sampling was performed in 2012shrimp fishing season by 3 small-scale vessels. At the end of 38 hauls, the samples contained 82species: 53 teleost taxa contributing 71.8% of the total biomass, 6 elasmobranchs taxa (15.5% ofbiomass) and 6 species of invertebrates (12.7% of biomass). Also contribution of teleost,elasmobranch and invertebrate species was 85.5%, 0.48% and 14.02% from total catch numerically.Small discard species, large discard fishes, commercial species and shrimp consisted 45.17% (59.34%of total catch number), 27.84% (1.16% of total catch number), 14.5% (2.53% of total catch number)and 12.49% (36.97% of total catch number) from total by-catch weight respectively. The highestBiomass and number of by-catch belonged to small discard fishes with 4329.02 tonnes and4923244number respectively. On average By-catch-to-shrimp ratio was estimated 6.18:1. Length dataanalysis indicated that whole caught specimens of P. argenteus, P. niger, S. commerson, C.dussumieri, C. nudus, O. ruber, S. forsteri and T. lepturus had a non-standard size for fishing.
مجموعه‌ها: