مرور Volume 4, Numéro 1 بر اساس عنوان

 • Balzac entre le mot et l’écu: le vécu 

  Boubakour, Samira؛ meziani, amina (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  Balzac between the word and the shield: the experience     Boubakour, Samira   Associate Professor, University of Batna, Algeria   samira.boubakour@yahoo.fr   Meziani, Amina   Associate Professor, University of Batna, ...

 • Enseignement et apprentissage contextuel des mots français: cas des étudiantsiraniens de l’Université d’Ispahan 

  Azimi Meibodi, Nazita؛ Goli, Chahrzade (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  Learning and Teaching of French Words ‍ Contextual   Case Study: Iranian Students of Isfahan University     Nazita Azimi-Meibodi   Assistant Professor, University of Isfahan   Nazita_azimi@yahoo.com   Chahrzade Goli     ...

 • Lecteur dynamique et littérature de jeunesse: didactique du texte littéraire à l'université 

  Jabali, Jamal (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  Dynamic Reading and Children's Literature: Teaching Literary Texts at the University     Jabali, Jamal   University of Mohamed V, Morocco   jamal.jj@gmail.com     Received: 27.10.2012 Accepted: 22.01.2013     The modern ...

 • Phylums Afro-asiatique, Niger-kordofan et français en partenariat à l’Extrême-Nord camerounais: cas des industries hôtelières à Maroua 

  Balga, Jean - Paul (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  Phyla Afro-Asiatic, Niger-kordofan and French partnership in Far North Cameroon: the case of hotel industry in Maroua   Balga, Jean-Paul   University of Maroua, Cameroun   balgajean@yahoo.fr     Received: 29.07.2012 Accepted: ...

 • Le Plateau Iranien, berceau originairede l’épopée de Gilgamesh 

  Nosrat, Shahla (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  The Iranian Plateau, birthplace of the original epic of Gilgamesh     Nosrat, Shahla   PhD in Comparative Literature (University of Strasbourg)   PhD in Oriental and Mediterranean Studies (University of Strasbourg)   ...

 • Quand le paratexte devient complémentaire du sens Cas d'étude: La Place vide de Solouch 

  Salimikouchi, Ebrahim (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  When the paratext becomes complementary sense   The case study: The Empty Place of Solouch     Salimikouchi, Ebrahim   Assistant Professor, University of Isfahan   ebsalimi@fgn.ui.ac.ir     Received: 04.04.2012 Accepted: ...

 • شناسنامه مجله 

  پدیدآور نامشخص (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2012-01-01)
  برگ درخواست اشتراکحق اشتراک برای هر شماره (با احتساب هزینۀ ارسال) 30000 ریال و سالانه 60000 ریال میباشد.لطفاً وجه مورد نظر را به حساب اختصاصی دانشگاه اصفهان به شماره :سیبای ملّی 110227 : کد شناسه ارسال فرمایید. « مطالعات ...