دوره 6, شماره 11

 

ارسال های اخیر

 • دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی 

  رضوانیان, قدسیه؛ مقدسی, زهرا (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  از میان امکانات بلاغی، تشبیه بیشترین کارکرد را در تاریخ بیهقی دارد. تشبیه‌ شگردی است‌ که برای زنده‌ بیان‌ کردن تاریخ با نگرش نقادی در خدمت قلم‌ بیهقی قرار می‌گیرد. در واقع، او برای بیان تفصیلی اندیشه‌های خود، تجسم ‌‌بخشیدن ...

 • نگاهی به منابع الهام شاملو در تصویرپردازی 

  نوروزی, یعقوب (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  تصویر یا ایماژ از اصلی‌ترین عناصر شعری است و هیچ تجربه‌ای از تجربه‌های انسانی بدون تأثیر و تصرف نیروی خیال ارزش هنری و شعری پیدا نخواهد کرد. از این روست که خیال در تعریفهای قدیم و جدید هماره عنصر اصلی شعر است. خیال شاعرانه ...

 • بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج 

  محمدپور, محمد امین؛ باباصفری, علی اصغر (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  ادب فارسی ایران در اوایل قرن بیستم  به رمانتیسم روی می‌آورد. این امر از رمانتیک‌های فرانسوی و مساعد بودن فضای فکری و اجتماعی ایران که برای رشد چنین روحیاتی آماده بوده متأثر است و می‌توان آن را در مجموعه اشعار نیما و پیروان ...

 • فراهنجاری در شعر سبک هندی 

  رضایی, محمد؛ نقی زاده, آرزو (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  سبک به‌طور‌کلی به معنی نحوۀ بیان است. به عقیدۀ فرمالیست‌ها، وقتی اثر‌آفرین به‌دنبال ادبی‌کردن متن باشد، باید از یکسری قواعد و هنجارهایی که در زبان معیار و غیر ادبی وجود دارد، فراتر رود و با آشنایی‌زدایی و بیگانه‌سازی به ...

 • سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی 

  دهقانی, زیور؛ اردلانی, شمس الحاجیه؛ کازرونی, سید احمد (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  تکرار و دوران از محورهای اصلی شکل­گیری عناصر موسیقایی است. این الگو که در نظام موسیقایی شعر معاصر نیز تشخص دارد، سه حوزۀ موسیقی درونی، بیرونی و کناری را در بر می­گیرد. منزوی با تکیه بر این الگوها موسیقی اشعار خود را آفریده ...

 • رمانتیسم اجتماعی در اشعار نازک الملائکه و فروغ فرخزاد 

  الداغی, آنیتا (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  نازک‌الملائکه و فروغ فرخزاد از نوسرایان و پیشگامان شعر عربی و فارسی هستند. دیدگاه انتقادی و زنانه این دو شاعر در معرفی دورنمایه‌های بدیع شعر نو تحول مهمی ایجاد کرده است. اشتراک‌هایی در مضمون و سبک شعریشان که برگرفته از ...

 • تحلیل شناختی نفثه المصدور زیدری نسوی با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد (دل،غم و روزگار) 

  حر, لیلا؛ خزانه دارلو, محمدعلی (دانشگاه سمنان, 2015-06-22)
  این مقاله ضمن معرفی رویکرد شناختی به استعاره، درصدد است مفاهیم استعاری شکل گرفته در کتاب نفثۀ­المصدور محمد زیدری را بررسی کند. هدف از انجام این پژوهش، شناخت ساختار ذهنی زیدری نسبت به اتفاقاتی است که در زمان او واقع شده ...