دوره 2, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تطبیقی «صدور انقلاب» در گفتمان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران 

  یزدانی, عنایت اله؛ اخجسته, جمیل (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 منشاء تحولات عظیمی در منطقه و جهان گردید. این رویداد تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان جهان و احیای باورهای دینی داشت. یکی از دستاوردهای انقلاب در منطقه و جهان، صدور انقلاب ...

 • راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر 

  جهان بین, فرزاد؛ پرتو, فتح الله (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  بیداری اسلامی (انقلاب­های نوظهور جهان عرب) واجد تحولاتی است که سیاست خارجی تمام بازیگران منطقه از جمله ایران را متأثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از انقلابی مذهبی است، در مواجهه با این تحولات، توأمان فرصت و ...

 • نسبت میان آرمانگرایی و واقع گرایی در اندیشۀ امام خمینی(ره) با تأکید بر پذیرش قطعنامه 598 

  نیاکوئی, سید امیر؛ بهمنش, حسین (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  به رغم گذشت بیش از دو دهه از پذیرش قطعنامه 598 توسط امام(ره)، کماکان زوایای پنهانی درمورد این رویداد وجود دارد که ذهن بسیاری از صاحب نظران را به خود مشغول ساخته است؛ ازجمله این که: به چه دلیل امام راحل(ره) پذیرش قطعنامه ...

 • جایگاه سیاست‌های حمایت‌گرایانة آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران 

  گوهری مقدم, ابوذر؛ جاودانی مقدم, مهدی (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  تخصیص هر گونه کمک و یا رفتاری از جانب یک دولت به سایر بازیگران دولتی و غیردولتی به نحوی که در راستای تأمین اهداف سیاست خارجی کشور حامی و منافع ملی آن قرار گیرد، ذیل عنوان رفتار حمایتی تعریف می‌گردد. اگر قدرت نرم را شکل دهی ...

 • انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در عراق 

  خواجه سروی, غلامرضا؛ رحمنی, مریم (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  انقلاب اسلامی ایران گفتمان سیاسی شیعه را در همة کشورهای اسلامی متأثر کرده است، اما یکی از مهم­ترین این کشورها، عراق با اکثریت جمعیت شیعه و هم مرز با ایران است که دورة تبعید امام خمینی(ره) در آن، موجب تحولاتی عمیق در این ...

 • ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعة موردی مشارکت در انتخابات) 

  بیگدلو, مهدی؛ مرادیان, محسن (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت سیاسی مردم را در برمی‌گیرد، به آزمون فرضیة ارتباط بین دو متغیر ...

 • نهادگرایی در اندیشه و عمل شهید بهشتی 

  لک زایی, شریف (دانشگاه بوعلی سینا, 2012-08-22)
  نظریة نهادی، به رغم ظرفیت­هایی که برای تحلیل اندیشه و عمل متفکران معاصر دارد، نظریة شناخته شده­ای در مطالعات انقلاب اسلامی و اندیشة سیاسی در ایران نیست. بر این قیاس، تبیین اندیشه و عمل یک اندیشمند و بیان ارتباط آن با انقلاب ...