نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرستمی, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorملکی, معصومهfa_IR
dc.contributor.authorعفتی, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T21:58:40Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T21:58:40Z
dc.date.available1399-07-08T21:58:40Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T21:58:40Z
dc.date.issued2017-12-22en_US
dc.date.issued1396-10-01fa_IR
dc.date.submitted2016-05-29en_US
dc.date.submitted1395-03-09fa_IR
dc.identifier.citationرستمی, مجید, ملکی, معصومه, عفتی, علیرضا. (1396). اثر محلول‌پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران (.<i>Crocus sativus</i> L). علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران, 5(4), 345-359. doi: 10.22048/jsat.2017.54127.1160fa_IR
dc.identifier.issn2383-1529
dc.identifier.issn2383-2142
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22048/jsat.2017.54127.1160
dc.identifier.urihttp://saffron.torbath.ac.ir/article_43689.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/122282
dc.description.abstractبه منظور بررسی تأثیر نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در دانشگاه ملایر در سال زراعی 94-1393 انجام شد. تیمار­های آزمایشی شامل نانو کودهای تک عنصره­ی آهن، منگنز، بُر، پتاسیم، روی و شاهد بودند که با غلظت دو در هزار و به­صورت محلول­پاشی جهت بهبود وضعیت تغذیه گیاه مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که اثر محلول­پاشی نانو کودها روی میزان محتوای نسبی آب، قند احیاکننده و قندهای غیر احیاکننده معنی­دار بود. نانو کودهای مختلف از نظر کلروفیل a و کلروفیل کل اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نداشتند با این­وجود بیشترین میزان کلروفیل a (mg.g-1 Fw 53/1) در تیمار نانو کود آهن و کمترین میزان آن (mg.g-1 Fw 93/0) در تیمار نانو کود منگنز مشاهده شد. تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر میزان کلروفیل b و آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز نداشتند. علاوه بر این تأثیر نانو کودهای مختلف بر میزان پروتئین و فنل معنی­دار بود. بیشترین میزان پروتئین (mg.g-1 Fw 56/1) در تیمارهای نانو کود پتاسیم و بُر با 12 درصد افزایش نسبت به شاهد مشاهده شد و کمترین میزان پروتئین برگ (mg.g-1 Fw 36/1) در تیمار نانو کود آهن به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد سه درصد کاهش نشان داد. بیشترین میزان فنل (mg.g-1 Dw 27/0) با 5/10 درصد افزایش نسبت به شاهد در تیمار نانو کود منگنز مشاهده شد و فقط اختلاف این تیمار با شاهد معنی­دار بود. بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می­رسد که کاربرد کلیه نانو کودهای مورد مطالعه با غلظت یکسان از لحاظ علمی قابل توصیه نیست.fa_IR
dc.format.extent745
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تربت حیدریهfa_IR
dc.publisherUniversity Of Torbat Heydariehen_US
dc.relation.ispartofعلمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفرانfa_IR
dc.relation.ispartofSaffron agronomy and technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22048/jsat.2017.54127.1160
dc.subjectآنزیمfa_IR
dc.subjectتغذیه گیاهfa_IR
dc.subjectقندfa_IR
dc.subjectکلروفیلfa_IR
dc.subjectکشاورزی و علوم پایهfa_IR
dc.titleاثر محلول‌پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران (.<i>Crocus sativus</i> L)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ملایرfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه ملایرfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد، فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه ملایرfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue4
dc.citation.spage345
dc.citation.epage359


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد