فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ویژه شرق تهران

ارسال های اخیر

 • بررسی تاثیر رهبری توانمند ساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان کارکنان نیروی انتظامی 

  مالمیر, آمنه؛ میرزایی, رضا؛ ثمره, هادی (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2021-02-19)
  زمینه و هدف: هدف این تحقیق شناسایی تاثیر رهبری توانمند ساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان دولتی در نیروی انتظامی اراک بوده است. در محیط پرتنش کسب و کار امروزی، مدیران سازمان ها با چالش های متعددی مواجه هستند یکی ...

 • ماهیت جرم زدایی و گستره‌ی آن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 

  بارانی بیرانوند, امیر (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2021-02-19)
  افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری است. امروز غالب علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفاً جرم انگاری افعال، اعمال و تعیین مجازاتهای سنگین از قبیل اعدام، حبس و... تاثیر بسزایی در جلوگیری از ...

 • بررسی رابطه بین مهارت فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و چابکی سازمان 

  عباسی, حمیده؛ عالم, سعید (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2021-02-19)
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و چابکی سازمان  بوده است. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت گسترش انرژی ...

 • بررسی رابطه ویژگی های خانوادگی سربازان آموزشی و هویت دینی آنان 

  مهنه, محمدرضا؛ شیخی, محمد طاهر؛ خواجه دهی, علیرضا (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2021-02-19)
  یکی از زمینه­های قابل توجه در دوران جوانی، مذهب و باورهای دینی شخص است.دین یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده محتوای هویت است. هویت دینی در یک جامعه از یک سو شامل پایبندی افراد به جوهر دین و ارزش­های دینی و از سوی دیگر، بیانگر ...

 • ویژگی‌های پلیس تراز جمهوری اسلامی ازدیدگاه مقام معظم رهبری 

  تاجیک, هاجر؛ ممیزی, فاطمه (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2021-02-19)
  تربیت نیروی انتظامی و پلیس ضروری­ترین نیاز هر حکومت است. گرچه تمام حکومت­ها در مورد ویژگی­های مهارتی پلیس، اتفاق نظر دارند؛ اما بر اساس جهان­بینی، انسان­شناسی، شرایط کشور، آرمانها، آرای اندیشمندان و سیاستهای حاکم برحکومت  ...

 • حق تعیین سرنوشت در حقوق ایران و حقوق بین الملل 

  شعبانی, حسین؛ خانی, مهدی؛ شیرکوند, ناصر (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2021-02-19)
  به رسمیت شناختن نقش سیاسی مردم و میزان آن در قانون اساسی بیانگر ظرفیت دولت ها برای حضور فعالیت شهروندان در قالب افراد یا گروه ها در زمینه های مختلف اداره امور کشور به عنوان یک حق سیاسی است. وجه بارز حقوق سیاسی در میزان ...

 • بررسی پیامدهای بلایای طبیعی بر امنیت عمومی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران -شهر دماوند 

  ملک زاده, مرتضی؛ خواجه دهی, علیرضا (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  هدف بررسی پیامدهای بلایای طبیعی بر امنیت عمومی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران -شهر دماوند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای با رویکرد کیفی و از نظر ماهیت جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است که با روش ...

 • مبانی و گونه شناسی فعل غالباً کشنده در تحقق قتل عمد 

  ممیزی, محمد رضا؛ میهن خواه, مسلم (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  از واقعیت های اجتماعی و جرائمی که علیه انسان و امنیت یک جامعه شکل می گیرد، قتل است. از سویی به جهت عدم علم و آگاهی آحاد جامعه به اقسام قتل و ملاکها و معیارهای قانونگذار برای تعیین نوع قتل، ناخواسته مرتکب افعال و اعمالی می ...

 • بررسی رابطه فرسودگی شغلی و مهارت های سیاسی کارکنان با اهمال کاری آنها 

  حسین زاده, مهدی؛ شاهرخی, محمد (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  زمینه: هدف از این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری فرسودگی شغلی بر اهمال کاری کارکنان نیروی انتظامی فرماندهی ویژه شرق استان تهران با میانجی گری مهارت سیاسی آنان بود. روش: مطالعه حاضر با روش همبستگی اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش ...

 • وضعیت قاچاق انسان از مرزهای ایران (بررسی مرزهای زمینی؛ هوایی و دریایی) 

  خانی, مهدی؛ شعبانی, حسین؛ ثمره, هادی (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  قاچاق که اصولا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت است، بر انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر دلالت دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران از نظر قاچاق انسان می باشد. این تحقیق با روش توصیفی ...

 • تأثیر آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت آموزش شهروندی (با تاکید بر مفاهیم حمل و نقل ترافیک) در دانش‌آموزان 

  صفایی فخری, لیلا؛ رحیمی, نسرین (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت آموزش شهروندی (با تاکید بر مفاهیم حمل و نقل ترافیک) در دانش­آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون و ...

 • تشهیر در سیاست جنایی اسلام در قبال جرائم اقتصادی 

  لطیفی بنماران, مریم؛ پازکیان, اسدالله (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها ...

 • خانه های هوشمند بی ام اس مبتنی بر شبکه های اینترنت اشیا 

  کرکه آبادی, مجتبی (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  چکیده: اینترنت اشیا در ساختمان در مقابل سیستم های پیشین ساختمان به طور سنتی نیازی به اتصال اینترنت در سیستم های اتوماسیون پیشین ساختما نها احساس نمی شد. سامانه های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع یا اچ وی ای سی) ا چ واک ،(HVAC، ...

 • اثر ساختاری تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان: نقش واسطه ای مهارت های سیاسی کارکنان(مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران) 

  حسین زاده, مهدی (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  چکیده                                       صفحه 103-122 هدف از این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی فرماندهی ویژه شرق استان تهران با میانجی گری مهارت سیاسی آنان بود. مطالعه ...

 • جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها 

  پرهیزگار, داود (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  تمایل روز افزون به استفاده از فناوری های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می شوند و مانند سایر جراحی ملموس نیستند مراجع ...

 • چالش ها در آندرویدفارنزیک 

  شعبانی, حسین؛ اوجاقلو, مرتضی (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  چکیده                                                 صفحه 51-74 آندرویدفارنزیک  به سرعت در حال رشد است، تکنیک های قدیمی فارنزیک  در یک زمان کوتاه از رده خارج می شوند. در این مقاله  شناسایی دستگاه های آندرویدی و چالش هایی ...

 • راهبردهای جهاد فرهنگی در تقابل با ناتوی فرهنگی 

  شعبانی, حسین (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  در سال 1999 م. خانم فرانسیس استیوتر‌ساندرس از متخصصان جنگ جهانی دوم با نوشتن کتاب«جنگ سرد فرهنگی» به افشای ماهیت ناتوی فرهنگی و نقش آن در فرو‌پاشی شوروی سابق پرداخت، و این اعلان خطری برای همه کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری ...

 • ماهیت شناسی فضای مجازی 

  پدیدآور نامشخص (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-09-22)
  شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در شبکه های اجتماعی مجازی ...

 • نقش آفرینی ناجا در تحقق جهش تولید با تاکید بر بستر سازی امنیت پایدار 

  پدیدآور نامشخص (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-03-20)
  همه ساله رهبر معظم انقلاب، متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور سال را به نامی مزین می کنند تا این مهم بتواند در سرلوحه برنامه ریزی های مسئولان و مردم قرار بگیرد. با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در سال های گذشته، رهبر انقلاب ...

 • پیشگیری از کروناویروس (کوید-19) در محل کار 

  پدیدآور نامشخص (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2020-03-20)
  روزی تنها تهدیدهای ملی مهم و مرزها تحت کنترل حاکمیت ها بود ولی در عصر امروز جهان به عصر ناشناخته تهدیدها گام گذاشته که نمی توان پیش بینی درستی از آن داشت لذا این دگردیسی ها امنیت جهان آینده را متزلزل خواهد کرد. افکار عمومی ...

View more