نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعبدالملکی, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T21:34:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T21:34:41Z
dc.date.available1399-07-08T21:34:41Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T21:34:41Z
dc.date.issued2020-09-22en_US
dc.date.issued1399-07-01fa_IR
dc.date.submitted2020-04-17en_US
dc.date.submitted1399-01-29fa_IR
dc.identifier.citationعبدالملکی, حسین. (1399). مدلسازی نقش ارگونومی و ویژگی های محیطی بر تجربه خدمت مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, 8(1), 50-60. doi: 10.30473/jsm.2020.52424.1405fa_IR
dc.identifier.issn23455578
dc.identifier.issn25384961
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30473/jsm.2020.52424.1405
dc.identifier.urihttp://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_6844.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/113457
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر مدلسازی نقش ارگونومس و عوامل محیطی بر تجربه خدمت مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیک شهر تهران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استفاده کنندگان از باشگاه های ورزش های الکترونیکی که حداقل به مدت یک سال به صورت مرتب در این باشگاه ها فعالیت ورزشی انجام می دادند بود که با توجه به اهداف تحقیق و براساس نرم افزار آماری PASS حجم جامعه 325 نفر محاسبه شد که از طریق در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی قلی زاده و همکاران(2018)، پرسشنامه ویژگی های محیطی ویکفیلد و اسلون (1995)، پرسشنامه ارگونومی تجهیزات ورزشی اکبری و همکاران (1397) و پرسشنامه تجربه خدمت پین و گیلمور (1998) بود. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل محیطی مربوط به باشگاه های الکترونیکی هم به صورت مستقیم هم از طریق نقش تعدیلگر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تجربه خدمت مشتریان نقش دارد. اما ارگونومی فقط از طریق میانجیگری تبلیغات دهان به دهان بر تجربه خدمت نقش دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نیز بر تجربه خدمت مشتریان نقش دارد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه پیام نورfa_IR
dc.publisherPayame Noor Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشیfa_IR
dc.relation.ispartofCommunication Management in Sport Mediaen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30473/jsm.2020.52424.1405
dc.subjectعوامل محیطیfa_IR
dc.subjectارگونومیfa_IR
dc.subjectتجربه خدمتfa_IR
dc.subjectمشتریfa_IR
dc.subjectتبلیغات دهان به دهان الکترونیکیfa_IR
dc.titleمدلسازی نقش ارگونومی و ویژگی های محیطی بر تجربه خدمت مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage50
dc.citation.epage60
nlai.contributor.orcid0000-0002-2248-5753


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد