دوره 10, شماره 31

 

ارسال های اخیر

 • جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان 

  پور امرایی, سمیرا؛ اکبری, محمد رضا؛ صابری, امیر (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-09-23)
  فضاهای سبز از یکسو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها میشود، و از سوی دیگرشرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم میسازد. مهمترین اثرات فضای سبز درشهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل ...

 • برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی 

  اکبری, محسن؛ هوشمند چایجانی, میلاد؛ معتمد, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-09-23)
  هستند تا بازده سرمایهگذاریهای خود را بالا ببرند. یکی از ارزانترین و البته ارزشمندترین مسیرهایتوسعه گردشگری، توجه به تبلیغات شفاهی بوده که توجه بسیاری از مجریان و محققان را به خودمعطوف نموده است. برای این منظور ...

 • اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن 

  امراللهی بیوکی, ناهید؛ نظری, اعظم (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-09-23)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین اثرات تصویر ذهنی گردشگران داخلی شهراصفهان بر توسعه گردشگری آن است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگرانی هستند که تجربهسفر به شهر اصفهان را دارند. از آنجاییکه جامعه آماری نامحدود ...

 • تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری: نقش میانجی رضایت کارکنان 

  شیری, اردشیر؛ دهقانی سلطانی, مهدی؛ سلطانی بناوندی, اعظم؛ فارسی زاده, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-09-23)
  این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری از طریقنقش میانجی رضایت شغلی در صنعت هتلداری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیقکارکنان و مشتریان هتلهای چهار و پنج ستاره در شهر تهران بوده که ...

 • ارزیابی ظرفیت برد درتعیین کاربریهای مجموعه های گردشگری 

  رضایی, پژمان؛ قهرمانی, نسرین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-09-23)
  برنامه ریزی برای جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب به آنها از یکسو وبرنامه ریزی برای حفظ محیط زیست پیرامون این منابع از سوی دیگر از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است. با توجه به این موضوع، مجموعه سیرچ به مساحت 10 ...

 • تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران 

  سمیعی, سحر؛ غیاثیان, مریم سادات (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-09-23)
  هدف اصلی این پژوهش یافتن راهکارهای گفتمانی است که مدیران و نخبگان کشور درحوزه صنعت گردشگری ایران، از طریق آنها به گفتمان گردشگری مشروعیت داده و یا از آنمشروعیت زدایی کرده اند. هدف فرعی این پژوهش یافتن تفاوت ...