نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمهری چروده, محرابfa_IR
dc.contributor.authorمصطفوی راد, معرفتfa_IR
dc.contributor.authorذاکرین, حمیدرضاfa_IR
dc.contributor.authorسیف زاده, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorولدآبادی, سید علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T21:38:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T21:38:50Z
dc.date.available1402-08-26T21:38:49Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T21:38:50Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-30en_US
dc.date.submitted1401-05-08fa_IR
dc.identifier.citationمهری چروده, محراب, مصطفوی راد, معرفت, ذاکرین, حمیدرضا, سیف زاده, سعید, ولدآبادی, سید علیرضا. (1402). اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.). مدیریت آب در کشاورزی, 10(1), 65-82.fa_IR
dc.identifier.issn2476-4531
dc.identifier.issn2676-4369
dc.identifier.urihttps://wmaj.iaid.ir/article_170902.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1050438
dc.description.abstractاین آزمایش، به‌منظور ارزیابی عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب در روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و سالیسیلیک اسید در طی فصل‌های زراعی 1397 و 1398 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، آستارا (ایستگاه تحقیقاتی کانرود) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح رژیم آبیاری از قبیل عدم آبیاری (به‌عنوان شاهد)، آبیاری در مرحله گل‌دهی، آبیاری در مرحله نمو غلاف‌ها، آبیاری در مرحله گل‌دهی + مرحله نمو غلاف‌ها و سه سطح سالیسیلیک اسید شامل 100، 200 و 300 میکرومول در لیتر به‌ترتیب به‌عنوان کرت اصلی و فرعی بود. تنش خشکی عملکرد دانه، محتوای روغن دانه، عملکرد روغن، عملکرد پروتئین، درصد اسیدهای چرب لینولئیک، استئاریک و بیهنیک اسید روغن بادام زمینی را کاهش داد. ولی، درصد پروتئین دانه، اسیدهای چرب اولئیک، پالمیتیک و آراشیدیک اسید روغن بادام زمینی در واکنش به تنش خشکی افزایش پیدا کرد. کاربرد برگی سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر در هر دو شرایط تنش خشکی و انجام آبیاری تکمیلی تمامی صفات اندازه‌گیری شده به استثنای اسیدهای چرب استئاریک و بیهنیک اسید را بهبود بخشید. بیشترین عملکرد دانه (3450 کیلوگرم در هکتار) بادام زمینی در واکنش به آبیاری تکمیلی در مراحل شروع گل‌دهی + تشکیل غلاف‌ها همراه با کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر به‌دست آمد. همچنین، کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر بیشترین میزان اولئیک اسید روغن بادام زمینی (98/60 درصد) را تحت شرایط عدم آبیاری (کشت دیم) نشان داد. بدین ترتیب، آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید می‌تواند در راستای ارتقای کمیت و کیفیت عملکرد دانه و روغن بادام زمینی تحت شرایط اقلیمی مشابه قابل توصیه باشد.fa_IR
dc.format.extent513
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمدیریت آب در کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofWater Management in Agricultureen_US
dc.subjectبادام زمینیfa_IR
dc.subjectتنش خشکیfa_IR
dc.subjectتنطیم‌کننده رشد گیاهfa_IR
dc.subjectتولید محصولfa_IR
dc.subjectعملکرد پروتئینfa_IR
dc.titleاثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage65
dc.citation.epage82
nlai.contributor.orcid0000-0002-3960-7999


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد