نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفرهادی, امیرحسینfa_IR
dc.contributor.authorسرآبادانی, ابوالقاسمfa_IR
dc.contributor.authorقاضی نوری, سید سپهرfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T21:35:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T21:35:41Z
dc.date.available1402-08-26T21:35:41Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T21:35:41Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-20en_US
dc.date.submitted1401-08-29fa_IR
dc.identifier.citationفرهادی, امیرحسین, سرآبادانی, ابوالقاسم, قاضی نوری, سید سپهر. (1402). ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران. پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 8(2), 20-45.fa_IR
dc.identifier.issn2476-6291
dc.identifier.urihttps://journal.saim.ir/article_707669.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1050368
dc.description.abstractیکی از روش‌های افزایش تاب آوری در هر کشوری و متعاقبا هر صنعتی، افزایش توانمندی در حوزه فناوری است. اکتساب فناوری‌های راهبردی از کشورهای صاحب فناوری همواره با چالش روبه‌رو بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدلی از تاب آوری بومی با رویکرد اکتساب درون‌زای فناوری در یکی از صنایع با فناوری راهبردی ایران می‌باشد. روش تحقیق بصورت ترکیبی است. مرحله اول با راهبرد کیفی به روش پدیدارشناسی انجام گردیده است. در این مرحله، مصاحبه با 20 نفر از خبرگان این حوزه انجام و پس از تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزارATLAS.ti ابعاد و مؤلفه‌های موثر استخراج گردید. در مرحله دوم به منظور ارزیابی ابعاد و معیارهای استخراج شده، با استفاده از روش کمی تحلیل معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار smart PLS و نظرخواهی از 76 نفر از صاحبنظران این صنعت، معیارهای استخراج شده تحلیل عاملی تاییدی گردید. در نهایت ابعاد حکمرانی فناوری پیشتاز، سازمان‌دهی پویا، مدیریت باورمند، سرمایه اجتماعی سازمانی، نهادهای میانجی دانش بنیان و تجاری سازی محصول بومی 6 بعد مدل هستند که از 28 مقوله فرعی شناسایی شده، 2 مقوله فرعی در مرحله ارزیابی کمی حذف و در نهایت مدل بدست آمده به همراه 26 مولفه تایید شده، استخراج گردید. نتایج این پژوهش، می‌تواند به مدیران و سیاستگذاران این حوزه کمک نماید تا بستر مناسبی برای تصمیم‌گیری جهت توسعه درونزای فناوری در شرایط تحریم فراهم نمایند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های نوین در تصمیم گیریfa_IR
dc.relation.ispartofModern Research in Decision Makingen_US
dc.subjectتاب‌آوریfa_IR
dc.subjectاکتساب درون‌زای فناوریfa_IR
dc.subjectتحقیق و توسعهfa_IR
dc.subjectروش تحقیق ترکیبیfa_IR
dc.titleارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue2
dc.citation.spage20
dc.citation.epage45


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد