نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاصولی, حامدfa_IR
dc.contributor.authorشهبازی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorعرب عامری, الههfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T21:00:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T21:00:47Z
dc.date.available1402-08-26T21:00:46Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T21:00:47Z
dc.date.issued2023-09-01en_US
dc.date.issued1402-06-10fa_IR
dc.identifier.citationاصولی, حامد, شهبازی, مهدی, عرب عامری, الهه. (1402). تأثیر ارائه راهبردهای مختلف بازخورد خودکنترلی از طریق خودالگودهی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 13(25), 1-12.fa_IR
dc.identifier.issn2252-0716
dc.identifier.issn2716-9855
dc.identifier.urihttp://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2684-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1049435
dc.description.abstractتحقیقات اندکی به بررسی اثر تعاملی خودکنترلی بر روی نوع خودالگودهی پرداخته‌اند. هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر ارائه راهبرد­های مختلف بازخورد خودکنترلی از طریق راهبرد‌های خودالگودهی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال بود. بدین منظور 60 دانش‌آموز مبتدی پسر 11-13 ساله راست‌دست به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. سپس به­طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. یکی از گروه‌ها در بین بلوک‌ها و گروه دیگر قبل از جلسه تمرینی نوع  بازخورد خودالگودهی (بهترین عملکرد یا عملکرد کلی در اجرای مهارت شوت سه‌گام) را انتخاب می­نمود و برای هر یک از این گروه‌ها یک گروه جفت­شده انتخاب شد. برنامه تمرینی به مدت 6 جلسه و در دو هفته ارائه شد. پیش‌آزمون، آزمون یادداری و انتقال در 12 کوشش گرفته شد. نتایج تأثیر معنی­داری را بین امتیازات پیش‌آزمون با آزمون یادداری و انتقال نشان داد(001/0P≤)، همچنین گروه بازخورد خودکنترلی در طول جلسات و گروه بازخورد خودکنترلی قبل از جلسات با همدیگر و با گروه­های جفت­شده در آزمون یادداری و انتقال تفاوت معنی­داری داشتند(001/0P≤)، در حالی­که بین گروه­های جفت­شده تفاوت معنی­داری وجود نداشت(001/0P≥). این نتایج نشان­دهنده تأثیر بیشتر بازخورد خودکنترلی در طول جلسات است که بر خودمختاری بیشتر یادگیرنده به عنوان یکی از نیازهای روانشناختی برای بهینه‌سازی یادگیری، تأکید دارد.fa_IR
dc.format.extent1318
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه خوارزمی تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیfa_IR
dc.relation.ispartofResearch in Sport Management & Motor Behavioren_US
dc.subjectخودالگودهیfa_IR
dc.subjectخودمشاهده‌گریfa_IR
dc.subjectخودمرورگری مثبتfa_IR
dc.subjectبازخورد خودکنترلیfa_IR
dc.subjectمهارت شوت سه‌گام بسکتبالfa_IR
dc.subjectرفتار حرکتیfa_IR
dc.titleتأثیر ارائه راهبردهای مختلف بازخورد خودکنترلی از طریق خودالگودهی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبالfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue25
dc.citation.spage1
dc.citation.epage12


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد