نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمهربان پور, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorرحیمیان, نظام الدینfa_IR
dc.contributor.authorسوری, علیfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T23:13:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T23:13:08Z
dc.date.available1402-08-19T23:13:07Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T23:13:08Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-31en_US
dc.date.submitted1401-08-09fa_IR
dc.identifier.citationمهربان پور, محمدرضا, رحیمیان, نظام الدین, سوری, علی. (1402). طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 30(2), 341-379. doi: 10.22059/acctgrev.2023.350566.1008746fa_IR
dc.identifier.issn2645-8020
dc.identifier.issn2645-8039
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2023.350566.1008746
dc.identifier.urihttps://acctgrev.ut.ac.ir/article_92181.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1046874
dc.description.abstractهدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است.روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص‌های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و در قالب ابعاد و مؤلفه‌های اصلی بلوغ مدیریت ریسک طبقه‌بندی شد. سپس به‌منظور اطمینان از روایی الگوی به‌دست آمده، از روش دلفی برای بررسی نظرهای خبرگان مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی استفاده شد.یافته‌ها: پس از شناسایی و طبقه‌بندی گزاره‌های کلیدی و پرتکرار، ۶۵ شاخص بلوغ مدیریت ریسک در قالب نه مؤلفه و سه بعد اصلی شناسایی شد تا برای تأیید روایی محتوا، در قالب پرسش‌نامه در اختیار صاحب‌نظران قرار گیرد. در این مرحله۵۰ شاخص مورد توافق و اجماع نظر خبرگان قرار گرفت و مابقی از الگوی نهایی حذف شدند. این الگو سه بُعد اصلی راهبری شرکتی، سیاست و استراتژی؛ فرایند مدیریت ریسک و نقش و وظایف حسابرسی داخلی را شامل می‌شود و با الگوی «سه خط دفاعی در برابر ریسک» مطرح‌شده در انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی هم‌سو است.نتیجه‌گیری: الگوی طراحی شده در این پژوهش شامل ۵۰ شاخص برگرفته از استانداردها، پژوهش‌های پیشین و نظرهای خبرگان صنعت بیمه است که حالت بهینه مدیریت ریسک در صنعت بیمه را تشریح می‌کند. شرکت‌های بیمه ایرانی می‌توانند وضعیت بلوغ مدیریت ریسک خود را با شناسایی میزان انطباق با شاخص‌های این الگو بسنجند.fa_IR
dc.format.extent732
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofبررسی‏‌های حسابداری و حسابرسیfa_IR
dc.relation.ispartofAccounting and Auditing Reviewen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2023.350566.1008746
dc.subjectبلوغ مدیریت ریسکfa_IR
dc.subjectحسابرسی داخلیfa_IR
dc.subjectصنعت بیمهfa_IR
dc.subjectروش تحلیل محتوای کیفیfa_IR
dc.subjectموضوع های مربوط بررسی های حسابداری و حسابرسیfa_IR
dc.titleطراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری تخصصی، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.fa_IR
dc.citation.volume30
dc.citation.issue2
dc.citation.spage341
dc.citation.epage379
nlai.contributor.orcid0000-0002-1086-5652
nlai.contributor.orcid0000-0003-0630-3013


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد