نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصفی‌پور افشار, مجتبیfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی نژاد, احمدصادقfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی نژاد, ابراهیمfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T23:13:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T23:13:05Z
dc.date.available1402-08-19T23:13:05Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T23:13:05Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-04en_US
dc.date.submitted1401-04-13fa_IR
dc.identifier.citationصفی‌پور افشار, مجتبی, سلطانی نژاد, احمدصادق, سلطانی نژاد, ابراهیم. (1402). تأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 30(2), 291-313. doi: 10.22059/acctgrev.2023.344927.1008697fa_IR
dc.identifier.issn2645-8020
dc.identifier.issn2645-8039
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2023.344927.1008697
dc.identifier.urihttps://acctgrev.ut.ac.ir/article_92608.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1046872
dc.description.abstractهدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می‌رود سبک‌های رهبری تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی شوند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی است. داده‌های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است و حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۹۹ به پرسش‌نامه پژوهش پاسخ داده‌اند. شایان ذکر است که برای تحلیل یافته‌ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای اندازه‌گیری متغیرهای مستقل و وابسته، از پرسش‌نامه باس و اولیون (۱۹۹۰) و لنز و همکاران (۲۰۱۷) استفاده شده است.یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سبک‌های رهبری تحول‌آفرین، تبادل‌گرا و آزادانه، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبتی دارد و اثربخشی حسابرسی داخلی را افزایش می‌دهند. همچنین سبک رهبری تبادل‌گرا تأثیر بیشتری نسبت به سایر سبک‌ها (تحول‌آفرین و آزادانه) بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.نتیجه‌گیری: از یافته‌های پژوهش نتیجه می‌شود که سبک رهبری باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، مدیر حسابرسی داخلی با اداره کردن واحد حسابرسی داخلی به سبک رهبری تحول‌آفرین، تبادل‌گرا و آزادانه، باعث اثربخشی حسابرسی داخلی در انجام وظایف خود می‌شود. همچنین سبک رهبری آزادانه، نسبت به سبک رهبری تحول‌آفرین و تبادل‌گرانه، تأثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.fa_IR
dc.format.extent507
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofبررسی‏‌های حسابداری و حسابرسیfa_IR
dc.relation.ispartofAccounting and Auditing Reviewen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2023.344927.1008697
dc.subjectحسابرسی داخلیfa_IR
dc.subjectرهبری تعاملیfa_IR
dc.subjectرهبری تحول‌آفرینfa_IR
dc.subjectرهبری آزادانهfa_IR
dc.subjectاثربخشی حسابرسی داخلیfa_IR
dc.subjectمدیر حسابرسیfa_IR
dc.subjectموضوع های مربوط بررسی های حسابداری و حسابرسیfa_IR
dc.titleتأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.fa_IR
dc.citation.volume30
dc.citation.issue2
dc.citation.spage291
dc.citation.epage313
nlai.contributor.orcid0000-0003-2548-9546
nlai.contributor.orcid0000-0000-0000-0136


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد