نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطاهریان, علیfa_IR
dc.contributor.authorیزدی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorدانایی, ایمانfa_IR
dc.contributor.authorزاد, امیرعلیfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T22:24:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T22:24:59Z
dc.date.available1402-08-19T22:24:57Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T22:24:59Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-06-07en_US
dc.date.submitted1401-03-17fa_IR
dc.identifier.citationطاهریان, علی, یزدی, مریم, دانایی, ایمان, زاد, امیرعلی. (1402). تاثیر ماده فعال سطحی بر پاکسازی خاک رسی آلوده به گازوئیل با استفاده از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت تک محوری خاک رس پس از پاکسازی. پژوهش‌های عمران و محیط زیست, 9(1), 105-119. doi: 10.22091/cer.2022.8264.1403fa_IR
dc.identifier.issn2476-4051
dc.identifier.issn2476-406X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2022.8264.1403
dc.identifier.urihttps://cer.qom.ac.ir/article_2343.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1045891
dc.description.abstractآلودگی خاک‌های حاوی مواد نفتی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی جهان امروز به شمار می‌رود. بنابراین ضروری است تا در مورد پاکسازی مواد نفتی از جمله گازوئیل تدابیری صورت گیرد. جهت پاکسازی این ترکیبات از خاک راهکارهای مختلف از جمله استفاده از فرآیند الکتروکینتیک به‌کار می‌رود. نتیجه فرآیند الکتروکینتیک در خاک، حرکت آب، یون‌ها و ذرات باردار در اثر ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی می‌باشد. در این تحقیق، پاکسازی خاک رسی آلوده به گازوئیل به روش الکتروکینتیک در حضور مواد فعال سطحی ABTS و Saponin مورد بررسی قرار گرفته است و اثر کنترل pH در کاتولیت و آنولیت بر فرآیند اصلاح الکتروکینتیکی خاک رسی ارزیابی شده است. نتایج نشان داده که در غیاب ماده فعال سطحی، روش الکتروکینتیک بازدهی حذف خیلی کم به میزان 3 تا 7 درصد داشته ولی در حضور ماده فعال سطحی بازدهی حذف افزایش چشمگیری به میزان 20 تا 54 درصد داشته است. با کنترل pH در کاتولیت و آنولیت و افزایش غلظت ماده فعال سطحی بازدهی حذف گازوئیل از خاک افزایش یافته است. با کاربرد Saponin، کمترین میزان حذف در غلظت 0.05 برابر با 20 درصد به‌دست آمده است، در حالی که ABTS توانسته حدودا 54 درصد از گازوئیل را در بیشترین غلظت ماده فعال سطحی (0.15 درصد) حذف کند. در ادامه تحقیق، آزمایش تک محوری جهت تعیین مقاومت فشاری محصور نشده نمونه خاک انجام گرفته است که نشان می‌دهد که فرآیند پاکسازی سبب افزایش مقاومت فشاری خاک به میزان 15 درصد خواهد شد.fa_IR
dc.format.extent2251
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.publisherUniversity of Qomen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های عمران و محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofCivil and Environmental Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2022.8264.1403
dc.subjectالکتروکینتیکfa_IR
dc.subjectخاک رسfa_IR
dc.subjectگازوئیلfa_IR
dc.subjectماده فعال سطحیfa_IR
dc.subjectمقاومت فشاریfa_IR
dc.subjectاثرات زیست محیطیfa_IR
dc.subjectتوسعه پایدار، ارزیابی زیست محیطی و اقتصادیfa_IR
dc.titleتاثیر ماده فعال سطحی بر پاکسازی خاک رسی آلوده به گازوئیل با استفاده از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت تک محوری خاک رس پس از پاکسازیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه مهندسی بازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage105
dc.citation.epage119
nlai.contributor.orcid0000-0002-2665-5238


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد