نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorلائی, کاظمfa_IR
dc.contributor.authorحاجی آقا علیزاده, حسینfa_IR
dc.contributor.authorکیانمهر, محمد حسینfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T20:18:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T20:18:46Z
dc.date.available1402-08-19T20:18:46Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T20:18:46Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-22en_US
dc.date.submitted1401-12-03fa_IR
dc.identifier.citationلائی, کاظم, حاجی آقا علیزاده, حسین, کیانمهر, محمد حسین. (1402). بررسی استفاده از دو دستگاه پلت‌زن صنعتی و طراحی شده بر قابلیت تولید پلت بقایای پوسته سبز پسته و ترکیبات ضدمغذی آن. تولیدات دامی, 25(3), 343-356. doi: 10.22059/jap.2023.355805.623733fa_IR
dc.identifier.issn2009-6776
dc.identifier.issn2382-994X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2023.355805.623733
dc.identifier.urihttps://jap.ut.ac.ir/article_93773.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1042877
dc.description.abstractدر مطالعه حاضر قابلیت پلت شدن بقایای پوسته سبز پسته و اثر آن بر مواد ضدمغذی و برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پلت پوسته پسته با استفاده از دستگاه پلت‌زن صنعتی و دستگاه پلت‌زن طراحی شده با استفاده از بقایای پوسته سبز پسته با رطوبت 15 درصد، اندازه ‌ذرات یک میلی‌متر و از دمای 65 درجه سلسیوس در دستگاه طراحی شده بررسی شد. به‌منظور بهبود در چسبندگی و کاهش مواد ضدمغذی بقایای پسته، از بنتونیت، گندم، اوره و ملاس به ترتیب سه، شش، چهار و پنج کیلوگرم به ازای 100 کیلوگرم بقایای پسته استفاده شد. میزان چگالی، نیروی شکست ماکزیمم، انرژی شکست، ترکیبات فنولی، تانن، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) و فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF) پلت‌های تولیدی اندازه‌گیری شد. همچنین برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی پلت‌های تولیدی از دستگاه آزمون مواد بیولوژیکی استفاده گردید. فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده در پلت‌های تولیدی با استفاده از آزمون T-Student مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که چگالی پلت‌های تولیدی در دستگاه پلت‌زن صنعتی بیشتر از دستگاه طراحی شده بود (05/0≥P). انرژی شکست پلت‌های تولیدی در دستگاه پلت‌زن طراحی شده بیشتر از دستگاه صنعتی بود (05/0≥P). میزان ترکیبات فنولی، تانن، ADF و NDF برای دستگاه پلت‌زن طراحی شده به ترتیب 19، 26، 12 و 10 درصد کمتر از دستگاه پلت‌زن صنعتی بود (05/0≥P). به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت استفاده از دستگاه پلت‌زن طراحی شده موجب بهبود کیفیت و کاهش مواد ضد تغذیه‌ای در پلت‌های پوسته سبز پسته تولیدی می‌شود.fa_IR
dc.format.extent642
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهران، پردیس ابوریحانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran, College of Abureyhanen_US
dc.relation.ispartofتولیدات دامیfa_IR
dc.relation.ispartofAnimal Productionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2023.355805.623733
dc.subject: ترکیبات ضد تغذیه‌ایfa_IR
dc.subjectدستگاه پلت‌زنfa_IR
dc.subjectفرآوری پوسته سبز پستهfa_IR
dc.subjectکیفیت پلتfa_IR
dc.titleبررسی استفاده از دو دستگاه پلت‌زن صنعتی و طراحی شده بر قابلیت تولید پلت بقایای پوسته سبز پسته و ترکیبات ضدمغذی آنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume25
dc.citation.issue3
dc.citation.spage343
dc.citation.epage356
nlai.contributor.orcid0000-0002-9334-9142
nlai.contributor.orcid0000-0001-6929-2409
nlai.contributor.orcid0000-0001-8169-3803


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد