نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعابدی, شیماfa_IR
dc.contributor.authorحنایی, تکتمfa_IR
dc.contributor.authorباقرزاده گلمکانی, زهراfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T19:56:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T19:56:16Z
dc.date.available1402-08-19T19:56:15Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T19:56:16Z
dc.date.issued2024-08-01en_US
dc.date.issued1403-05-11fa_IR
dc.identifier.citationعابدی, شیما, حنایی, تکتم, باقرزاده گلمکانی, زهرا. (1403). تأثیر توانایی شناختی کودکان در سهولت انتخاب مسیر در فضای شهری (نمونه موردی محله لشگر قاسم‌آباد). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, 24(73), 311-334.fa_IR
dc.identifier.issn2228-7736
dc.identifier.issn2588-5138
dc.identifier.urihttp://jgs.khu.ac.ir/article-1-3692-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1042198
dc.description.abstractاهمیت بررسی رشد در حیطه‌ی رشته روانشناسی کودک تبلور می‌یابد. از سویی دیگر مقوله‌ی رشد شناختی به‌عنوان منبع آگاهی‌بخش در زمینه رشد کودکان است و در فرآیند مسیریابی کودکان تأثیر دوچندان دارد. توجه به این امر در فضاهای شهری می‌توانند سبب سهولت مسیریابی موفق کودکان شود. هدف از این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر سهولت مسیریابی کودکان در فضای شهری با تأکید بر توانایی‌های شناختی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی است. در این راستا به‌منظور گردآوری داده‌ها از مشاهدات میدانی، پرسش‌نامه و بازدید از محدوده استفاده‌شده است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران است و تکمیل پرسش‌نامه توسط 106 نفر از کودکانی در بازه‌ی سنی 12-10 سال و 106 نفر از کودکان در بازه‌ی سنی 14-12 تکمیل گردیده است. تحلیل داده‌ها برای تحلیل الگوی مسیریابی کودکان با تأثیرپذیری از رشد شناختی در محله لشگر به‌صورت کمی از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل محاسبه گردیده است. در تحلیل داده‌ها برای ارزیابی ارتباط میان مسیریابی و رشد شناختی پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات حاصل با روش‌های آماری آزمون تی­وابسته، آزمون فرضیات کلموگروف- اسمیرنف تحلیل گردیده است. بر اساس تحلیل توانایی‌های شناختی در فرآیند مسیریابی کودکان، نتایج حکایت از آن دارد که عناصر بررسی راهنما و مورداستفاده در مسیریابی در دو گروه سنی تفاوت دارند و گروه سنی 14-12 سال ذهن تحلیل‌گری دارند و در مقابل گروه 12-10 سال به‌صورت جستجوگری و توجه به رازآمیزی تعیین مسیر می‌کنند. کودکان در بازه‌ی سنی دوم، بیشتر به رنگ نماها، فرم بنا و ساختمان‌هایی که فرم و عملکرد شاخصی دارند اشاره‌کرده‌اند، همچنین کودکان در بازه سنی اول به نشانه‌های شاخص که دارای کالبد متمایز نسبت به سایر ابنیه در محله داشته‌اند. واژگان کلیدی: رشد شناختی، کودک، مسیریابی، محله لشگر. [1] نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران    fa_IR
dc.format.extent1339
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه خوارزمی تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Applied researches in Geographical Sciencesen_US
dc.subjectرشد شناختیfa_IR
dc.subjectکودکfa_IR
dc.subjectمسیریابیfa_IR
dc.subjectمحله لشگر.fa_IR
dc.titleتأثیر توانایی شناختی کودکان در سهولت انتخاب مسیر در فضای شهری (نمونه موردی محله لشگر قاسم‌آباد)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدنیشابور ،نیشابور ، ایرانfa_IR
dc.citation.volume24
dc.citation.issue73
dc.citation.spage311
dc.citation.epage334


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد