نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorادیب صابر, فهیمهfa_IR
dc.contributor.authorانصاری کلاچاهی, سلیمانfa_IR
dc.contributor.authorاللهیاری کرنق, اکبرfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, رجبعلیfa_IR
dc.contributor.authorبرکادهی, بابکfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T19:40:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T19:40:36Z
dc.date.available1402-08-19T19:40:36Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T19:40:36Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-04-28en_US
dc.date.submitted1402-02-08fa_IR
dc.identifier.citationادیب صابر, فهیمه, انصاری کلاچاهی, سلیمان, اللهیاری کرنق, اکبر, احمدی, رجبعلی, برکادهی, بابک. (1402). مقایسۀ مهارت‌های حرکتی کودکان سندروم داون، کم‌توان ذهنی و اختلال طیف اوتیسم. نشریه رشد و یادگیری حرکتی, 15(3), 77-89. doi: 10.22059/jsmdl.2023.358449.1716fa_IR
dc.identifier.issn9333-2008
dc.identifier.issn2676-4547
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jsmdl.2023.358449.1716
dc.identifier.urihttps://jsmdl.ut.ac.ir/article_92837.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1041763
dc.description.abstractمقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسة مهارت‌های حرکتی در چهار گروه کودکان کم‌توان ذهنی، سندروم داون، طیف اوتیسم و گروه کودکان عادی اجرا شد.روش پژوهش: راهبرد پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش کودکان 7 تا 12 سالة مراکز استثنایی شهر رشت در سال 1401 بودند. 100 نفر (برای هر گروه 25 نفر) به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. خرده‌آزمون‌های عملکرد حرکتی درشت و ظریف از فرم کوتاه‌شدة ابزار اندازه‌گیری تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی-نسخة دوم جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس در سطح معناداری0/05 استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد در خرده‌آزمون‌های سرعت حرکت و چابکی، تعادل، قدرت، زمان واکنش، چالاکی اندام فوقانی و نمرۀ کل تبحر حرکتی، عملکرد کودکان دارای اوتیسم و نشانگان داون، ضعیف‌تر از دو گروه دیگر بود (0/001=P). در خرده‌آزمون‌های تعادل و قدرت تفاوت معناداری بین دو گروه کودکان عادی و کم‌توان ذهنی وجود نداشت. همچنین، در خرده‌آزمون‌های هماهنگی دوسویه و کنترل بینایی-حرکتی، کودکان اوتیسم عملکرد ضعیف‌تری نسبت به هر سه گروه دیگر داشتند (0/001=P) و بین سه گروه دیگر تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: با توجه به مهارت‌های حرکتی ضعیف کودکان اوتیسم و نشانگان داون و تأثیر مهارت‌های حرکتی با مهارت‌های اجتماعی، تحصیلی و یادگیری به‌نظر می‌رسد گنجاندن آموزش و تمرینات مهارت‌های حرکتی در کودکان با نیازهای ویژه در سنین پایین‌تر در روتین برنامه‌های آموزشی در مدارس و مراکز کاردرمانی ضروری است.fa_IR
dc.format.extent1305
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه رشد و یادگیری حرکتیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Motor Learning and Movementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jsmdl.2023.358449.1716
dc.subjectاختلال طیف اوتیسمfa_IR
dc.subjectسندروم داونfa_IR
dc.subjectکم توان ذهنیfa_IR
dc.subjectمهارت حرکتی درشتfa_IR
dc.subjectمهارت حرکتی ظریفfa_IR
dc.titleمقایسۀ مهارت‌های حرکتی کودکان سندروم داون، کم‌توان ذهنی و اختلال طیف اوتیسمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentگروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .fa_IR
dc.contributor.departmentگروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رشت، رشت، ایران .fa_IR
dc.contributor.departmentگروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .fa_IR
dc.contributor.departmentگروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .fa_IR
dc.contributor.departmentگروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران .fa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue3
dc.citation.spage77
dc.citation.epage89
nlai.contributor.orcid0009-0005-8820-0799


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد