نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحمیدیان, نجمهfa_IR
dc.contributor.authorشعبانپور, بهارهfa_IR
dc.contributor.authorپورعاشوری, پرستوfa_IR
dc.contributor.authorحسین خضری, پریساfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T19:10:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T19:10:34Z
dc.date.available1402-08-19T19:10:33Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T19:10:34Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-05-23en_US
dc.date.submitted1401-03-02fa_IR
dc.identifier.citationحمیدیان, نجمه, شعبانپور, بهاره, پورعاشوری, پرستو, حسین خضری, پریسا. (1402). ارزیابی خصوصیات کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی <i>کاتوستیلوس تاگی</i>. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 12(2), 169-180. doi: 10.22101/JRIFST.2022.343702.1364fa_IR
dc.identifier.issn2252-0937
dc.identifier.issn2538-2357
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.343702.1364
dc.identifier.urihttps://journals.rifst.ac.ir/article_174661.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1041069
dc.description.abstractپژوهش‌های اخیر درمورد خواص تغذیه‌ای و زیستی گونه‌های مختلف عروس‌دریایی، پتانسیل بالای آنها را به‌عنوان منابع بهره‌برداری‌نشده در بخش‌های بیوتکنولوژی و تولید مواد غذایی را نشان می‌دهد. یکی از ترکیبات ارزشمند موجود در عروس‌دریایی کیونیوموسین است. در این پژوهش در ابتدا اثر روش‌های نگهداری پس از صید بر میزان بازده کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی بررسی شد، سپس ارزیابی و شناسایی ترکیبات کیونیوموسین استخراجی، فعالیت ضدمیکروبی و ضداکسایشی آن موردبررسی قرارگرفت. عروس‌های دریایی کاتوستیلوس تاگی پس از صید در آب، یخ و آب-یخ به نسبت 1:1 و به مدت 8 ساعت قرار گرفتند، سپس کیونیوموسین در هر تیمار به کمک اتانول استخراج گردید. ترکیبات تقریبی عروس‌دریایی، میزان بازده کیونیوموسین اندازه‌گیری و کیونیوموسین استخراج‌شده توسط آزمون‌های طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش، اسپکترومتری مادون‌قرمز تبدیل فوریه، سنجش پروتئین و الکتروفورز عمودی، ارزیابی شد و فعالیت ضدباکتریایی کیونیوموسین در مواجهه با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و فعالیت ضداکسایشی کیونیوموسین به روش مهار رادیکال آزاد 2و2-دی‌فنیل-1-پیکریل‌هیدرازیل در مقایسه با ویتامین C مورد‌بررسی قرارگرفت. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی مادۀ خام استخراجی نشان می‌دهد بین درصد بازده کیونیوموسین استخراجی تفاوت معنی‌داری در تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (0/05>P). این ترکیب دارای: جرم مولکولی 65 تا 72 کیلودالتون، پیک‌های 265 و 275 بر سانتی‌مترمکعب در طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش است. همچنین کیونیوموسین خام استخراجی خواص مهارکنندگی و کشندگی با غلظت 1000 میکروگرم/میلی‌لیتر در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و خواص ضداکسایشی اندکی در مقایسه با ویتامین C از خود نشان داد.fa_IR
dc.format.extent585
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Food Science and Technologyen_US
dc.relation.ispartofپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.relation.ispartofResearch and Innovation in Food Science and Technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.343702.1364
dc.subjectخواص شیمیاییfa_IR
dc.subjectخواص ضدمیکروبیfa_IR
dc.subjectعروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگیfa_IR
dc.subjectکیونیوموسینfa_IR
dc.subjectتکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنهاfa_IR
dc.titleارزیابی خصوصیات کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی <i>کاتوستیلوس تاگی</i>fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کامل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه عمل‌آوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه عمل‌آوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه عمل‌آوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentپژوهشکده میگوی کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بوشهر، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage169
dc.citation.epage180
nlai.contributor.orcid0000-0001-8892-4686
nlai.contributor.orcid0000-0001-6632-5893
nlai.contributor.orcid0000-0002-1366-7598
nlai.contributor.orcid0000-0002-0476-7845


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد