نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرضازاده خادم, مهردادfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T18:24:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T18:24:02Z
dc.date.available1402-08-19T18:24:00Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T18:24:02Z
dc.identifier.citationرضازاده خادم, مهرداد, احمدی, وحید. تطبیق الگوی سنت گرایی معماری با زبان الگوی کریستوفر الکساندر (رهیافتی بر تدوین فرآیند محور، نظام الگوی سنتی معماری). نشريه علمي مطالعات تطبيقي هنر, 63-79.fa_IR
dc.identifier.issn2345-3842
dc.identifier.issn2538-2969
dc.identifier.urihttp://mth.aui.ac.ir/article-1-1906-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1039735
dc.description.abstractدر نیمه دوم قرن بیستم میلادی، از جمله جریان‌های مهمی که نقدی ماهوی را نسبت به بنیادهای نظری مدرن وارد نمود، مکتب سنت‌گرایان معنوی بود. نوشته‌های ایشان در حوزه هنر، علی‌رغم اینکه در تبیین جایگاه هنرمند و ریشه‌های باطنی و مبانی حاکم بر آثار معماری سنتی، از نخستین و پراهمّیّت ترین گام‌های محقّقان غیرغربی تا به امروز محسوب می‌شد؛ امّا به سبب فیلسوف بودن و جامعیّت رویکرد غالب این متفکّران، شاهد نگاه کلّی به ماهیت الگوهای هنر و معماری سنتی بودیم که کم‌تر در حوزه روش‌شناسی، به چگونگی تحقّق مبادی سنت در چهارچوب یک اثر در زمینه خاص زمانی و مکانی خود پرداخته است. وجود این ابهام؛ بیش‌ازپیش، به فضای آشفته حاکم بر مطالعات نظری معاصر تاریخ معماری از منظر سنتی و چهارچوب انتظام بخش حاکم بر آن دامن‌زدن است. از دیگر سو و در همین زمان، شاهد ظهور محقّقانی متخصّص چون کریستوفرالکساندر بوده که در نقد رویکرد مدرن، به تبیین روشمندتر، عینی‌تر و فرایند نگرتر از الگوها در زمینه طرّاحی معماری دارای کیفیت همّت گماردند. پژوهش پیشِ رو در تلاش است با بهره‌گیری از روش تحقیق مطالعات تطبیقی و شیوه الگوی جرج بِرِدی، به مقایسه دو نظام الگویی مذکور و بیان نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه در سه محور کلی ماهیت، ساختار و سازوکار بپردازد. سپس با در نظر گرفتن ویژگی های ممتاز و مرتبط هرکدام با مسئله تحقیق و تنظیم چهارچوب سه گانه تحلیلی (سلسله افعال ساختارمندی، اعمال و ترجمان)، در تلاش است تا تطبیق بیان خوانا و فرآیندگونه الکساندر با ساختار معنایی حاکم بر الگوی معماری سنتی، امکان توانمندسازی و وضوح بیش‌تر نظام الگویی سنت‌گرایان معنوی در قالب شبکه نظام الگوهای سه‌گانه انسانی (فضایل ذاتی معمار)، فعلی (کیفیات فعلی) و کالبدی (خصلت های روحانی، رمزگرایانه و زیباشناسانه) میسر سازد. fa_IR
dc.format.extent1484
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.relation.ispartofنشريه علمي مطالعات تطبيقي هنرfa_IR
dc.subjectنظام الگوی سنتیfa_IR
dc.subjectمکتب سنت گرایان معنویfa_IR
dc.subjectزبان الگو الکساندرfa_IR
dc.subjectمقایسهfa_IR
dc.subjectتطبیقfa_IR
dc.subjectمعماری و ....fa_IR
dc.titleتطبیق الگوی سنت گرایی معماری با زبان الگوی کریستوفر الکساندر (رهیافتی بر تدوین فرآیند محور، نظام الگوی سنتی معماری)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای تخصّصی گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد.fa_IR
dc.citation.spage63
dc.citation.epage79


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد