نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسواعدی, زهراfa_IR
dc.contributor.authorایرانی, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:56:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:56:56Z
dc.date.available1402-08-19T17:56:56Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:56:56Z
dc.date.issued2022-06-22en_US
dc.date.issued1401-04-01fa_IR
dc.date.submitted2020-10-19en_US
dc.date.submitted1399-07-28fa_IR
dc.identifier.citationسواعدی, زهرا, ایرانی, محمد. (1401). بررسی مؤلفه‌های اگزیستانسیالیستی در من گنجشک نیستم و رساله درباره‌ نادر فارابی از مصطفی مستور. پژوهش نامه ادبیات داستانی, 11(2), 149-176. doi: 10.22126/rp.2021.5828.1269fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2021.5828.1269
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_2185.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038976
dc.description.abstractاگزیستانسیالیسم  مکتبی فلسفی است که بیشتر در آثار ادبی، ازجمله رمان و نمایشنامه نمود پیدا کرده است. این مکتب نخستین‌بار در قرن نوزدهم در آلمان توسّط کی‌یرکگور  پایه‌گذاری شد و سپس به فرانسه راه یافت و ژان‌پل سارتر  آن را اشاعه داد. اصل این مکتب مبنی بر آزادی مطلق انسان و حذف واجب‌الوجود است؛ بدین‌گونه که انسان را مسئول سرنوشت خویش می‌داند. این مکتب هم‌چون بسیاری از جریان‌های فکری دیگر به ایران و آثار نویسندگان ایرانی نیز راه یافت. یکی از نویسندگان معاصری که می‌توان رگه‌های این مکتب را در آثار وی بررسی کرد، مصطفی مستور است. این پژوهش نخست به مباحث نظری دربارۀ مکتب اگزیستانسیالیسم و تأثیر آن در ادبیّات فارسی و هم‌چنین به مؤلّفه‌های آن، سپس به بررسی و تحلیل آن مؤلّفه‌ها در دو اثر از آثار مصطفی مستور می‌پردازد. هم‌چنین روشن می‌سازد که این مکتب فلسفی به دلیل تأکید بر «انسان» از پرکاربردترین مکتب‌های فلسفی در ادبیّات است. شخصیّت‌های داستانی مصطفی مستور افرادی سرخورده و منزوی و رهاشده هستند، افرادی که در تمامی آثار مربوط به این مکتب فلسفی مشترک‌اند و از همان ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در شاهکارهای ادبی مکتب اگزیستانسیالیسم وجود دارند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2021.5828.1269
dc.subjectمؤلّفه‌های اگزیستانسیالیسمfa_IR
dc.subjectادبیّات داستانیfa_IR
dc.subjectمصطفی مستورfa_IR
dc.subjectمن گنجشک نیستمfa_IR
dc.subjectرساله دربارۀ نادر فارابیfa_IR
dc.titleبررسی مؤلفه‌های اگزیستانسیالیستی در من گنجشک نیستم و رساله درباره‌ نادر فارابی از مصطفی مستورfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage149
dc.citation.epage176
nlai.contributor.orcid0000-0002-1319-3708


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد