نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمختاری, مسرورهfa_IR
dc.contributor.authorآریان, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:56:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:56:54Z
dc.date.available1402-08-19T17:56:54Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:56:54Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2020-10-20en_US
dc.date.submitted1399-07-29fa_IR
dc.identifier.citationمختاری, مسروره, آریان, حسین. (1401). تحلیل ساختاری حکایت‌ها در سوانح‌العشاق، عبهرالعاشقین و لمعات (با استفاده از نظریۀ تحلیل ساختاری روایت‌های رولان بارت). پژوهش نامه ادبیات داستانی, 11(1), 183-204. doi: 10.22126/rp.2021.5841.1271fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2021.5841.1271
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_2107.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038972
dc.description.abstractیکی از مباحث مرتبط با روایت­ و روایت ­شناسی، مطالعه در حکایت­های عرفانی است. حکایت­هایی که در رسالة‌العشق‌های منثور به‌کار ­رفته ­اند، به لحاظ ساختار و بن­ مایه، با حکایت­های مندرج در دیگر نثرهای عرفانی (مانند کشف‌المحجوب و رسالۀ قشیریه) تفاوت­های درخور توجّهی دارند. در این جستار، تحلیل ساختار حکایت­­ها در سوانح‌العشّاق، عبهرالعاشقین و لمعات، مطابق با نظریۀ «تحلیل ساختاری روایت متن» «رولان بارت» مدنظر قرار گرفته­ است. بارت ضمن اعتقاد به ارتباطِ روایت با علم زبان‌شناسی، برای هر روایتی سه سطح توصیفی مجزّا: سطح کارکردها (Function)، کنش‌ها (Action) و روایتگری (Narration) در نظر گرفته­ است. با کاربست نظریۀ بارت در تحلیل ساختاری آثار انتخابی، معلوم شد که: 1. بخش­هایی از نظریۀ بارت در تحلیل ساختار حکایت­ ها کارآمد و قابل استفاده است؛ 2. فهم یک روایت صرفاً پیگیری بسط یافتن داستان نیست؛ بازشناسی طرح­ریزی آن در «طبقات» و ترسیم تسلسل افقی خطّ روایی در محور عمودی ضمنی نیز هست؛ 3. برای درک و دریافت مفاهیم حکایت­ها علاوه‌بر خوانش افقی، خوانش عمودی و ترکیبی نیز لازم است تا هنگام خوانشِ روایت هر واحد کارکردی هم در سطح و هم در ژرفایش ادراک و ذهن مخاطب از رمزگان­های زبانی به رمزگان­های روایتی سوق داده شود و در نهایت نیل به سطوح معنایی حکایت محقَّق گردد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2021.5841.1271
dc.subjectتحلیل ساختار روایتfa_IR
dc.subjectحکایتfa_IR
dc.subjectسوانح‌العشاقfa_IR
dc.subjectعبهرالعاشقینfa_IR
dc.subjectلمعاتfa_IR
dc.subjectروایت شناسیfa_IR
dc.titleتحلیل ساختاری حکایت‌ها در سوانح‌العشاق، عبهرالعاشقین و لمعات (با استفاده از نظریۀ تحلیل ساختاری روایت‌های رولان بارت)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage183
dc.citation.epage204
nlai.contributor.orcid0009-0002-0146-3085


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد