نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمصدق, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorبدیعی ازنداهی, مرجانfa_IR
dc.contributor.authorافضلی, رسولfa_IR
dc.contributor.authorمرادیان, محسنfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:29:37Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:29:38Z
dc.date.available1402-08-19T17:29:37Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:29:38Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2023-03-24en_US
dc.date.submitted1402-01-04fa_IR
dc.identifier.citationمصدق, مسعود, بدیعی ازنداهی, مرجان, افضلی, رسول, مرادیان, محسن. (1402). پیشران‌های اقتصاد سیاسی مؤثر بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران. آینده‌پژوهی دفاعی, 8(29), 145-182. doi: 10.22034/dfsr.2023.1998939.1689fa_IR
dc.identifier.issn۲۵۸۸-۴۲۸X
dc.identifier.issn۲۶۴۵-۷۱۷۲
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.1998939.1689
dc.identifier.urihttp://www.dfsr.ir/article_707428.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038301
dc.description.abstractپژوهش حاضر که باهدف تبیین و شناسایی پیشران‌های اقتصاد سیاسی اثرگذار بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام‌شده، ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. برای شناسایی پیشران‌های اقتصاد سیاسی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون (نرم‌افزار اطلس‌تی. آی) است که به شناسایی بیش از 270 مضمون پایه منجر شده است. مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 64 مضمون محوری تقلیل و درنهایت 14 مقوله اصلی به‌عنوان پیشران­‌های کلیدی استخراج‌شده است. به‌منظور تبیین تأثیر پیشران‌های اقتصاد سیاسی بر قدرت نظامی ایران از روش ماتریس تأثیر متقابل و پرسشنامه میک‌مک (ماتریس 20×20) استفاده‌شده است. پاسخ‌­های جامعه آماری شامل: 37 تن از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های نظامی و غیرنظامی کشور که به روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند، جمع­‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج و یافته­‌های تحقیق نشان می­دهد، اقتصاد سیاسی داخلی از اثرگذاری بیشتری بر قدرت نظامی ایران برخوردار است. ترتیب توالی اثرگذاری پیشران‌­ها عبارت‌اند از: جغرافیا و منابع استراتژیک، دولت رانتیر، مجتمع­‌های نظامی– صنعتی، ارکان قدرت سیاسی، روابط و مناسبات خارجی، استراتژی ژئوپلیتیکی، نظم وستفالی، شوک‌های نفتی، نظم آنارشیک، تجارت خارجی، دیپلماسی دفاعی، نظم لیبرال، جهانی­ شدن و تحریم‌های بین‌المللی. همچنین ابعاد قدرت نظامی متأثر از اقتصاد سیاسی به ترتیب اثرپذیری عبارت‌اند از: هزینه‌های نظامی، تجهیزات و فناوری، دیپلماسی دفاعی، نیروی انسانی، فرماندهی و مدیریت و ساختار سازمانی.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofآینده‌پژوهی دفاعیfa_IR
dc.relation.ispartofDefensive Future Study Researches Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.1998939.1689
dc.subjectاقتصاد سیاسی داخلیfa_IR
dc.subjectاقتصاد سیاسی جهانیfa_IR
dc.subjectقدرت نظامی ایرانfa_IR
dc.subjectآینده‌پژوهی مباحث نظامی- دفاعی با استفاده از انواع مدل‌های پیش‌بینیfa_IR
dc.titleپیشران‌های اقتصاد سیاسی مؤثر بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue29
dc.citation.spage145
dc.citation.epage182
nlai.contributor.orcid0000-0003-1248-6426
nlai.contributor.orcid0000-0003-0712-8835
nlai.contributor.orcid0000-0002-8863-0444
nlai.contributor.orcid0000-0003-2946-1241


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد